Kualifikime

 

KURSE PROFESIONALE

Kurset profesionale konsiderohen kualifikime profesionale afat shkurtër që ofrohen nga Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional, (QFP) për kategori individësh të ndryshëm.

Qendrat e Formimit Profesional ofrojnë, kurse profesionale në Nivel kombëtar dhe kurse profesionale në Nivel qendre.

Nëse kurset profesionale të Nivelit kombëtar janë unike për të gjitha QFP kurset profesionale në Nivel qendre, janë kurse specifike që ofrohen në funksion të kërkesave që ka biznesi lokal etj.

Kurset në nivel Kombëtar ofrohen të unifikuara sipas Programeve të hartuara nga AKAFPK dhe të miratuara nga Ministri, ndërsa kurset në Nivel Qendre, zhvillohen sipas Programeve të hartuara nga specialistët e qëndrës, në bashkëpunim me ato të biznesit përkatës.

Zakonisht Kurset Kombëtare janë kualifikime profesionale  jo më shumë se 2 vite, ndërsa ato në Nivel Qendre janë kurse për kualifikime të shkurtra, për procese te ndryshme teknologjike, per nevoja specifike te bizneseve lokale etj.

Në përfundim të kurseve të gjithë kursantët pajisen më Certifikatë.

Për disa kategori, të papunësh (të regjistruar në zyrat e punësimit) dhe persona nga grupet nё nevojё, Kurset e formimit profesional në Qendrat e Formimit Profesional Publik ofrohen falas.

Nё grupet nё nevojё pёrfshihen:

  • Pjesёtarё tё komunitetit Rom;
  • Vajzat dhe gratё e trafikuara;
  • Personat qё kanё vuajtur dёnimet me burgim;
  • Jetimёt (sipas statusit);
  • Personat me aftёsi tё kufizuara;
  • Emigrantё tё kthyer me probleme ekonomike.

Regjistrimi i personave tё sipёr përmendur bёhet nёpёrmjet Zyrave tё punёsimit, bazuar nё dokumentacionin qё vёrteton statusin. Drejtoritё Rajonale tё Formimit Profesional Publik mbajnё dokumentacionin vërtetues pёr çdo aplikant nё dosje tё veçantё.

Pёr personat e tjerё që duan të ndjekin kurset e formimit profesional tё ofruara nga Qendrat Publike të Formimit Profesional, tarifa e regjistrimit dhe tarifat e shёrbimeve tё tjera vendosen nga Bordi Drejtues i secilёs Drejtori Rajonale tё Formimit Profesional Publik.

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË