Njoftim për shpallje vendi të lirë pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive” dhe planit vjetor te pranimit, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, njofton se në Administratën e saj nuk ka ndonjë vend të lirë pune.

Lexo më shumë, Ligji “Për nëpunësin civil”