QENDRA E SHЁRBIMIT MJEKЁSOR (KLINIKA QEVERITARE)

                              

Institucioni yne shpall 1(nje) vend vakant pune si Ekonomiste e Larte

Per kete pozicion duhet te plotesohen keto kushte dhe te dorezohen keto dokumente, si me poshte:

 

 1. Kerkese per aplikim.
 2. Curriculum Vitae (Pershkrim i edukimit dhe karrieres profesionale).
 3. Aplikuesi te kete arsimin e larte “Ekonomik” (Preferohet Finance).
 4. Aplikuesi te kete minimumi 5 vite eksperience pune.
 5. Fotokopje e diplomes.
 6. Fotokopje e kartes se identitetit.
 7. Deshmi penaliteti (dokument i leshuar nga gjykata ose prokuroria).
 8. Libreza e punes.
 9. Certifikate familjare (Qe verifikon vendbanimin).
 10. Te kete njohur shume te mira ne perdorimin e kompjuterit.
 11. Te kete te mbrojtur nje gjuhe te huaj,prioritet anglishtja.
 12. Te jete i komunikueshem dhe te kete aftesi te punoje ne grup.

Dokumentet e mesiperme te jene origjinale ose fotokopje e noterizuar. Dita e konkurrimit do te jete 3(tri) dite pas publikimit te lajmerimit ne Buletinin e Agjensise se Prokurimit Publik.

Dokumentet duhen dorezuar prane institucionit.

                                                                                  DREJTORI

 1. GEZIM SALIU