REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. Rendor

Data e regjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të   përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

1

07.02.2019 Kërkesë për informacion M.M. 09.02.2019 Përfunduar Pa pagesë

2

13.02.2019 Kërkesë për informacion I.B. 14.02.2019 Përfunduar Pa pagesë

3

13.02.2019 Kërkesë për informacion R.R. 13.02.2019 Përfunduar Pa pagesë

4

21.02.2019 Kërkesë për informacion I.B. 21.02.2019 Përfunduar Pa pagesë

5

25.02.2019 Kërkesë për informacion F.L. 25.02.2019 Përfunduar Pa pagesë
 6  26.02.2019  Kërkesë për informacion faktoje.al  27.02.2019 Përfunduar  Pa pagesë
 7  28.02.2019  Kërkesë për informacion Teledelta Shpk 28.02.2019 Përfunduar Pa pagesë