SHËRBIMI KOMBËTAR I PUNËSIMIT

Shërbimi Kombëtar i Punësimit (ShKP) është një shërbim publik autonom, me statusin e një administrate shtetërore qendrore. Ai funksionon nëpërmjet Zyrave Rajonale dhe Vendore të Punësimit si dhe Drejtorive Rajonale të Formimit Profesional.

ShKP është krijuar dhe rregullon veprimtarinë e tij, bazuar në dispozitat e ligjit Nr. 7995 dt 20.09.1995, ”Për nxitjen e punësimit“, ndryshuar me Ligjin Nr. 8444 dt.21.01.1999, ndryshuar me Ligjin Nr. 8862 datë 07.03.2002 dhe ligjin Nr. 9570 dt 03.07.2006.

Strukturat kryesore dhe kompetencat e tij rregullohen me Statutin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, aprovuar me VKM Nr. 42 dt 17.01.1998, “Për miratimin e statutit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit”, ndryshuar me VKM Nr. 263 dt.25.05.2000, ndryshuar me VKM Nr. 17 dt 10.01.2003 si dhe në Urdhrin Nr. 247 dt 18.10.2006, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Shërbimit Kombëtar të Punësimit”.

MISIONI

Misioni i Shërbimit Kombëtar të Punësimit është ndjekja e politikave aktive të përgjithshme për të mbështetur punësimin e plotë, produktiv dhe të zgjedhur lirisht.

Nëpërmjet krijimit, zhvillimit dhe monitorimit të zyrave e punësimit që veprojnë nën kontrollin e një autoriteti qendror, përmbushet e drejta e gjithë shtetasve rezidentë në Shqipëri, për punësim fitimprurës, për të marrë këshillim dhe kualifikim profesional për çdo punësim të tillë dhe për të marrë mbështetje me të ardhura.

OBJEKTIVAT
 • Të modernizohet Shërbimi Kombëtar i Punësimit: të riorganizohen zyrat e punësimit, shërbimet që ato ofrojnë; si dhe informatizimi i tyre nëpërmjet sistemeve inovative me qëllim rritjen e punësueshmërisë dhe uljen e nivelit të papunësisë.
 • Të ofrohen shërbime punësimi në përputhje me standardet ndërkombëtare të shërbimeve publike të punësimit, nëpërmjet: regjistrimit, profilizimit dhe këshillimit të punëkërkuesve në mënyrë të personalizuar duke iu refereruar specifikave të kategorive të tyre; si dhe ndërtimi i marrëdhënieve më të mira me punëdhënësit.
 • Të zbatohen politikat shtetërore të punësimit nëpërmjet: zgjerimit të gamës së programeve të nxitjes së punësimit; zhvillimit të sistemit të formimit profesional në nivel kombëtar, rajonal/ vendor me synim kualifikimin dhe rikualifikimin e fuqisë punëtore dhe përfshirjen e tyre në tregun e punës; si dhe mbështetjen e tyre me të ardhura.
 • Të zhvillohet informacioni i tregut të punës, nëpërmjet: ngritjes së një sistemi të qëndrueshëm për sigurimin e të dhënave mbi ofertën dhe kërkesën për punë; ngritjes së sistemeve për monitorimin dhe vlerësimin e impaktit të masave të punësimit tek klientët.

SHKP kryen veprimtari që synojnë:

 • Përmbushjen e së drejtës së gjithë shtetasve banues në Shqipëri, për tu trajtuar me shërbime, për tu mbështetur financiarisht në përpjekjet e tyre për gjetjen e një pune fitimprurëse të përshtatshme për cilësitë individuale dhe aftësitë profesionale;
 • Zbatimin dhe administrimin efikas të programeve dhe projekteve shtetërore, për të cilat ngarkohet me akte të posaçme ligjore e nënligjore;
 • Zhvillimin në përgjithësi të fuqisë punëtore nëpërmjet investimeve për rritjen e aftësisë punuese dhe vetëpunuese, fleksibilitetit, lëvizshmërisë, aftësisë konkurruese etj.
PËRCAKTIME

Drejtori Rajonale e Punësimit e ShKP është:

 • Drejtoria Rajonale e Punësimit, e cila kryen veprimtari në rajonin e vendbanimit të përhershëm të personit, që pretendon te përfitoje nje vend pune, shërbime punësim, formim profesional apo mbështetje me te ardhura.
 • Drejtoria Rajonale e Punësimit, e cila kryen veprimtari ne zonen ku punëdhënësi ushtron veprimtarinë e tij.

Zyra Vendore e Punësimit e ShKP është:

 • Zyra Vendore e Punësimit, e cila kryen veprimtari ne rajonin e vendbanimit te përhershëm të  personit, që pretendon të përfitoje një vend pune, shërbime punësimi, formim profesional apo mbështetje me te ardhura.
 • Zyra Vendore e Punësimit, e cila kryen veprimtari ne zonën ku punëdhënësi ushtron veprimtarinë e tij.

 

PUNËKËRKUES

Informacione dhe keshillim Udhezime per punesim Pjesemarrje ne nje trajnim Sherbime te tjera ndermjetesimi.


PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve te lira Sherbime profesionale rekrutimi Mbeshtetje per punesim (programe te nxitjes se punesimi) Kontakte ne vazhdim.

TRAJNIME

Po kërkoni për të permirsuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjese ne kurset tona te formimit profesional ne dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.