KUVENDI

                                          SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

 

 

 

Nr._____ Prot                                                                                Tiranë,  më  __  __  2018

 

 

Lënda: Njoftim për rezultatin e konkursit, “këshilltar – juridik”, në Shërbimin Juridik.

 

DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

Tiranë

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  neni 26 dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe atë të mesme drejtuese” Kreu III “ Ngritja në detyrë”, pika 32, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë , në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të CV, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, për pozicionin “këshilltar juridik” pranë Shërbimit Juridik, vendosi përfundimin e procedurës pa asnjë të përzgjedhur.

 

                                                                            

                                                                SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

                                                                      

 

                                                          Genci GJONÇAJ                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.4- Tiranë.                             Tel/faks:+355 42232599;

www.parlament.al                                                                      e-mail:genci.gjoncaj@parlament.al