KURSE PROFESIONALE

Kurset profesionale konsiderohen kualifikimet profesionale afat shkurtër që ofrohen nga Qendrat e Formimit Profesional.

Në Qendrat Publike të Formimit Profesional ofrohen, kurse në Nivel Kombëtar dhe kurse në Nivel Qendre. Nëse kurset profesionale të Nivelit Kombëtar janë unike për të gjitha Qendrat e Formimit Profesional në vend, Kurset profesionale në Nivel Qendre, janë kurse specifike që ofrohen nga qendrat profesionale në funksion të kërkesave që kanë bizneset lokale etj.

Për sa i përket kohë zgjatjes, zakonisht Kurset Kombëtare janë kualifikime profesionale afat gjatë (por jo më shumë se 2 vite), ndërsa ato në Nivel Qendre janë afat shkurtër dhe shërbejnë kryesisht për kualifikime të shkurtra, për procese te ndryshme teknologjike etj.

Në përfundim të kurseve të Kombëtare, kursantët pajisen më Certifikata.

Për disa kategori, të papunësh (të regjistruar në zyrat e punësimit) dhe persona nga grupet nё nevojё, Kurset e formimit profesional në Qendrat e Formimit Profesional Publik ofrohen falas.

Nё grupet nё nevojё pёrfshihen:

  • Pjesёtarё tё komunitetit Rom;
  • Vajzat dhe gratё e trafikuara;
  • Personat qё kanё vuajtur dёnimet me burgim;
  • Jetimёt (sipas statusit);
  • Personat me aftёsi tё kufizuara;
  • Emigrantё tё kthyer me probleme ekonomike.

Regjistrimi i personave tё sipёr përmendur bёhet nёpёrmjet Zyrave tё punёsimit, bazuar nё dokumentacionin qё vёrteton statusin. Drejtoritё Rajonale tё Formimit Profesional Publik mbajnё dokumentacionin vërtetues pёr çdo aplikant nё dosje tё veçantё.

Pёr personat e tjerё që duan të ndjekin kurset e formimit profesional tё ofruara nga Qendrat Publike të Formimit Profesional, tarifa e regjistrimit dhe tarifat e shёrbimeve tё tjera vendosen nga Bordi Drejtues i secilёs Drejtori Rajonale tё Formimit Profesional Publik.


Untitled Document

PUNËKËRKUES

Informacione dhe keshillim Udhezime per punesim Pjesemarrje ne nje trajnim Sherbime te tjera ndermjetesimi.


PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve te lira Sherbime profesionale rekrutimi Mbeshtetje per punesim (programe te nxitjes se punesimi) Kontakte ne vazhdim.

TRAJNIME

Po kërkoni për të permirsuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjese ne kurset tona te formimit profesional ne dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.