GJYKATA KUSHTETUESE

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Nr. ________ Prot.                                                                                                            Tiranë, më _28_/_01_/ 2019

Lënda: Për publikimin e njoftimit të fituesit.

 

 

 

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

T I R A N Ë

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall fituesit për procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive në, administratë, si më poshtë:

 

  • Orgest Tërshana është fitues me 93,0 pikë për pozicionin e specialistit të nivelit të lartë të ruajtjes e sigurisë në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes.

 

Për sa më lart, lutemi të publikohet në portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit njoftimi për fituesin e procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin e lartpërmendur.

Në formë elektronike Ju dërgohet me e-mail në adresën: vendetelirapune@shkp.gov.al.

 

Faleminderit për bashkëpunimin,

 

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

EUGEN PAPANDILE

 

 

 

 

Konc. K. Sheshi

dokumenti ne dy kopje.

Date 28.01.2019