Ketu publikohen vendet e lira nga DAP-i per institucionet e administratës shtetërore

Nr.______Prot Tiranë, më___/___/2018           NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE Në zbatim të Ligjit të “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë” Neni 14 “Puna me kohë të Pjesshme”, V.K.M. nr.175 ,datë 08.03.20... më shumë