Ketu publikohen vendet e lira nga DAP-i per institucionet e administratës shtetërore

Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Procedura për përzgjedhjen dhe përcaktimin e Kritereve të Përgjithshme dhe të Veçanta për emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Parandalimit Të Pastrimit Të Parave   U R D H Ë R “MBI ... më shumë

DREJTORIA RAJONALE E QENDRES  LEVIZESE TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PER ZONEN VERILINDORE   Njoftim për shpalljen e konkursit për  vendin e lire të punës specialist në sektorin e financës- nënpunës zbatues. në DRQLFPPZVL Tiranë. Në mb... më shumë