Ketu publikohen VLP per bashki

Bashkia Has- Shpallje per vend te lire- Pergjegjes Taksa-Tarifa Bashkia Has- Shpallje per vend te lire-Specialist Arkivi Bashkia Has-Shpallje per vend te lire- Specialist Jurist Bashkia Has-Shpallje per vend te lire- Specialist per Burimet Njerezore Bashk... më shumë

                                                       R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë                                                    ... më shumë

        REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA URA VAJGURORE     SHPALLJE NË KATEGORINË E E ULËT DREJTUESE Kryeinspektor IVMT   Në zbatim të nenit 4, të ligjit Ligj Nr.9780, datë 16.7.2007 “Për Inspektimin e Ndërtimit” i ndryshua... më shumë