Ketu publikohen VLP per bashki

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE/ NGRITJEN NË DETYRË DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL   Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Kategoria e Mesme Drejtuese   Në zbatim të nenit 26 të Lig... më shumë

      SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË NË SHËRBIMIN  CIVIL PËR NIVELIN E MESËM DREJTUES (DREJTOR DREJTORIE)       Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike/Shkenca Sociale ” niveli ... më shumë