Ketu publikohen VLP per bashki

428- Pergjegjes Zyre – Zyra e Sherbimeve sociale, Njesia Administrative Berzhite 429- Specialist – Specialist i Perkrahjes Sociale, Sektori i Sherbimit Social, Njesia Administrative Njesia Bashkiake Nr.5 430-Specialist -Sektori GIS, Drejtoria ... më shumë

                REPUBLIKA E SHQIPËRISË     BASHKIA KAVAJË     Në Bashkinë Kavajë janë krijuar 6 vende vakante në pozicionet e nivelit ekzekutiv përkatësisht si më poshtë vijon: 1 Specialist i Kontratave në Sektorin e... më shumë

        REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA PUKË SEKTORI I MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE                                                        Nr. ____prot           ... më shumë