Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA POGRADEC VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA POGRADEC VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

1 (Një) pozicion –Specialist për projektet komunitare dhe integrimin në BE , Kategoria e pagës IV-b.

2 (Dy) Pozicione – Specialist për prokurimet publike dhe monitorimin e kontratave , në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve, Kategoria e pagës IV-a.

1(Një) Pozicion- Specialist për ankimet gjyqësore dhe administrative, në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve , Kategoria e pagës IV-a.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje_per_vende_te_lira_pune_-_Bashkia_Pogradec

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA BERAT VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA BERAT VENDE TE LIRA PUNE

Në pozicionet:
 
1.Drejtor ne Drejtorine e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese
1.Përgjegjës Sektori   të Aktiviteteve dhe Mediave Sociale   në Drejtorinë  e Turizmit  dhe​ Aktiviteteve
Specialist  per Mbledhjen dhe Monitorimin e Borxhit ,  në Drejtorine e  Taksave  dhe Tarifavekategoria  IV-a Shpallja Specialist per Mbledhjen dhe monitorimin e Borxhit
Per me teper klikoni ne linkun bashkengjitur Kerkese_per_publikim_vendi_i_lire_pune_
Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA KOLONJE vend i i lire pune

BASHKIA KOLONJE vend i i lire pune

Per pozicionet

Polic në Policinë e Bashkisë Kolonjë     1 (një ) Inspektor dhe 9(nëntë) policë

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Policia Bashkiake

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA TIRANË AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE – VENDE TE LIRA PUNE

RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Agjencia e Shërbimeve Funerale rishpall procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist Inxhinier Ndërtimi – Kategoria e pagës III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : ING NDERTIMI- A.SH.F Rishpallje per vend te lire pune

 

  • 1 (një) Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë – Klasa e pagës II

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Punetor varrezash Sharre – A.SH.F Njoftim per vend te lire pune

 

  • 1 (një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Ndroq– Klasa e pagës II

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Punetor varrezash Ndroq – A.SH.F Njoftim per vend te lire pune

 

 

 

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA KONISPOL – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Zyra e Burimeve Njerezore ,Bashkia Konispol shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 1(një) Pergjegjes I Sektorit te Administrimit te Pergjithshem. Juridik,Burimeve njerezore ne Drejtorine e Administrimit te Pergjithshem dhe Integrimit Evropian –Kategoria III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : PERGJ. SEKTORI Juridik dhe B.NJ.

 

 

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA KAMËZ – VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së nr.243, datë 18.03.2015, Kreu III “Për pranimin, Lëvizjen paralele, Periudhën e Provës, dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend të lire pune në pozicionin:

  • Specialist në Drejtorine e MTPM-së, Bordit të Kullimit, Pyjeve e Kullotave në Bashkinë Kamëz.

Pozicioni më sipër u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele!

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Specialist MTPM-se, Bashkia Kamez

  • “Specialist i Sektorit të Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit” 1 (një) vend i lirë pune

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per Shpallje Vend i Lire Pune Specialist i Kontrollit te Territorit

 

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA KORÇË – VENDE TE LIRA PUNE

NJOFTIM PËR SHPALLJE 4 (KATËR) VENDE VAKANTE PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT

 Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit” , Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Korçë shpall 4 (katër) vende vakante  (jo shofer) në nivelin bazë të shërbimit vendor  të MZSH-së Korçë.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : shpallje mzsh 1

 

NJOFTIM PËR SHPALLJE 2 (DY) VENDE VAKANTE SHOFER/ZJARRFIKËS NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : shpallje mzsh 2 docx

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA SHKODËR – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR  LËVIZJE PARALELE DHE  NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË  E MESME  DHE TË ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“ ,i ndryshuar; Bashkia Shkodër shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Drejtor,  Drejtoria e të Ardhurave Kategoria e pagës II-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 1.Shpallje levizje paralele dhe ngritje ne detyre Drejtor 2020

 

  • Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, per sherbimet sociale, shendetit publik dhe mbrojtjes se konsumatorit, Drejtoria e e Shërbimeve Sociale dhe Strehimit, Kategoria e pagës III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :2Shpallje lkevizje paralele dhe ngritje ne detyre Pergjegjes

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

Bashkia Peqin VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Peqin  VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

SPECIALIST JURIST NE DREJTORINE E FINANCES

KORDINATOR LOKAL PER INTEGRIMIN EVROPIAN

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje_per_levizje_paralele,_ngritje_ne_detyre_ne_kategorine_e_mesme_dhe_te_ulet_drejtuese

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

Bashkia Lezhë VEND I LIRE PUNE

Bashkia Lezhë VEND I LIRE PUNE

PER POZICIONIN

SPECIALIST INXHINIER NE SEKTORIN E ASETEVE

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje Specialist Inxhinier (1)