Ketu publikohen VLP per bashki

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA URA VAJGURORE   Në zbatim të nenit 4, të ligjit Ligj Nr.9780, datë 16.7.2007 “Për Inspektimin e Ndërtimit” i ndryshuar, ligjit 139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore” Bashkia Ura Vajgurore shpall procedura... më shumë

REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DEVOLL NJESIA E BURIMEVE NJEREZORE SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NE KATEGORINE E LARTE DREJTUES     SEKRETAR I PERGJITHSHE... më shumë

  DREJTORIA E BURIMEVE NJEREZORE SHPALLJE PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË KATEGORISË SË LARTË DREJTUESE NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE, NGRITJES NË DETYRË OSE PRANIMIT NGA JASHTË NË SHËRBIMIN CIVIL         ... më shumë

                      BASHKIA PUSTEC     SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” Master Profesional” ose te barazvlefshem... më shumë