Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA LEZHË VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Planit të Pranimeve në
Shërbimin Civile të vitit 2021, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.92, datë 11.02.2021, Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.102 datë 15.02.2021 “Për miratimin e pozicioneve të kategorisë
së ulët dhe të mesme drejtuese të cilat do të jenë të hapura për konkurim nga jashtë shërbimit civil”,

Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit ne sherbimin civil për pozicionet:

Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse – Kategoria II-b.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1. Publikim vendi i lire Dr.Burimeve Njerëzore

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA TIRANË AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE VEND TË LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2743, datë 22.01.2021 “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Agjencia e Shërbimeve Funerale rishpall procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune për pozicionet:

 

 1 (një) Shofer manovrator në Sektorin Sharrë – Klasa e pagës IV

1 (një) Varrmihës në Sektorin Tufinë – Klasa e pagës VIII

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shofer manovrator Sharre – SH.K.P Rishpallje per vend te lire pune

Varrmihes ne Sektorin Tufine – SH.K.P Njoftim per vend te lire pune

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA BERAT VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës të ndryshuar”, Bashkia e Beratit shpall procedurat e konkurimit për vendin  e lire,

 

Punonjës  i Policisë Bashkiake                           1(një) pozicion

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallja e vendit te lire punonjes i policise bashkiake

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA HIMARË VENDE I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II dhe III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“, i ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018 , Bashkia Himarë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA KORÇË VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të  Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet si më
poshtë:
•       1 (një) përgjegjës i sektorit për kontrollin dhe mbledhjen e të
ardhurave për njësitë administrative, katëgoria III.a/1.
•       1 (një) Specialist për Rregjistrimin, Vlerësimin dhe Shërbimit të
Taksapaguesve  (familjarë),  në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave
Vendore, në Drejtorinë e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore
dhe Kontroll Territorit, kategoria  III.b.
•       1 (një) Specialist për Rregjistrimin, Vlerësimin dhe Shërbimit të
Taksapaguesve në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, në
Drejtorinë e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Kontroll
Territorit, kategoria  III.b.
•       1 (një) Specialist për Kontrollin dhe Mbledhjen e të Ardhurave në
Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, në Drejtorinë e
Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Kontroll Territorit,
kategoria  III.b.

PER ME TEPER KLIKONI E LINKUN BASHKENGJITUR njoftim_për_publikim,_Bashkia_Korçë

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA TIRANË VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

 1. 646-Specialist- Sektori i Njësise së Mbrojtjes së F¥mijeve ,Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale. Bashkia Tirane Kategoria:III-b
 2. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 646-599 shpallje
Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA DIBER VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Diber shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionet:

 • Përgjegjës i Sektorit të Higjenës dhe Veterinarisë, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit të Kujdesit Social, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit të Arsimit, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit Financës, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit të Mirëmbajtjes së Objekteve, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Pergjegjes i Sektorit te Teknologjise dhe Informacionit Kategoria e Ulet Drejtuese
 • Specialist Finance,(1 pozicione) Kategoria Ekzekutive
 • Specialist Urbanistika (2 pozicione), Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i Bujqësisë, (1 pozicion)Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i Mirënbajtjes së Objekteve dhe Rugeve,(2 pozicione) Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i Prokurimeve, Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i Taksave ( 2 pozicion)
 • Specialist Transportit dhe Ndricimit Publik(1 pozicion)
 • Speëcialist iNdihmes Ekonomike (2 pozicione)
 • Specialist Arsimi(2 Pozicion)
 • Specialist Jurist (1 Pozicion)
 • Specialist i Burimeve Njerëzore (1 Pozicion)
 • Specialist i Pronave (1 pozicion)
 • Specialist i Migracionit dhe Diaspores(1 pozicion)
 • Specialist iNjesive Administrative
 • Specialist i Mardhenieve Me Publikun
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Pershendetje
Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA KAMËZ VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së nr.243, datë 18.03.2015, Kreu III “Për pranimin, Lëvizjen paralele, Periudhën e Provës, dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend të lire pune në pozicionin:

Specialist i Sektorit te Planifikimit

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Specialist i Sektorit te planifikimit

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA LUSHNJE Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lushnje,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 • Specialiste per auditimin Zyra e Auditit te Brendshem Kategoria e pagës III-b
 • Specialist per Administrimin e Regjistrit GIS   Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit Kategoria e pages III-b
 • Inspektor Ndihmes Ekonomike PAK,Njesia Administrative Nr.2  Kategoria e pagës III-b
 • Specialiste per Rekrutimin dhe Zhvillimin organizative  Drejtoria e Burimeve Njerezore Kategoria e pagës III-b
 • Specialiste per Sherbimet Shoqerore dhe Menaxhimit te Rastit Kategoria e pagës III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL. auditi….

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docx dr,Planifikimit

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docx rajoni 3

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docx dr,burimve

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docxdr,sherb social

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA VAU DEJËS VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme dhe të lartë drejtuese”, i ndryshuar, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin: