Ketu publikohen VLP per bashki

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL     1 Specialist Turizmi në Sektorin e Zhvillimit të Turizmit, Menaxhimit të Infrastrukturës dhe Trashëgimisë Kulturore në Drejtorinë e Kulturës, Turizmit,... më shumë

NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Lloji i diplomës “Fakulteti i Inxhinjerisë së Ndërtimit “ dhe nën degët e tij , niveli minimal i diplomës “Master Shkencor “ Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civ... më shumë

9242   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL KATEGORIA EKZEKUTIVE               Lloji i diplomës “Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 d... më shumë

9645   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL KATEGORIA EKZEKUTIVE               Lloji i diplomës “Shkenca Sociale” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 dh... më shumë

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL     Lloji i diplomës “Histori-Arkivë” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Profesional”     Në zbatim të nenit 22 dhe të neni... më shumë

          REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE     SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Men... më shumë