Categories
VLP Institucionet e pavarura

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin në kategorine ekzekutive” i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) shpall procedurat e lëvizjes paralele në kategorine ekzekutive, për pozicionin:

Specialist i Administrimit të Planit të Numeracionit Drejtoria Teknike
Kategoria e pagës III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Publikim- vend i lire pune specialist DT

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare Vend i lire pune

1. Në zbatim të nenit 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin në kategorine ekzekutive” i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) shpall procedurat e lëvizjes paralele në kategorine ekzekutive, për pozicionin:

Specialist i Shërbimit Universal për Shërbimet Publike të Komunikimeve Elektronike
Drejtoria e e të Drejtave të Përdoruesve
Kategoria e pagës III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim- vend i lire pune DDP

Categories
VLP Institucionet e pavarura

KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT VENDE TE LIRA PUNE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe në vendimin e Kuvendit  nr. 82/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit    nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit” i ndryshuar, shpall:

 

–  1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist IT”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 16_2 Shpallje vendi vakant sp IT i pare

Categories
VLP Institucionet e pavarura

GJYKATA KUSHTETUESE VEND I LIRE PUNE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe në vendimin e Kuvendit nr. 82/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit    nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit” i ndryshuar, rishpall:

 

–  1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist IT”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

4_2 Rishpallje vende vakante Specialist IT dhe perkthyes 08.07.2021

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

 

Categories
VLP Institucionet e pavarura

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të Ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, VKM nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Këshilli i Qarkut Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil  për pozicionin:

 

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Shkoder  Kategoria e pages: IV b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje vend vakant Specialist D.A.M.T-Keshilli i Qarkut Shkoder Korrik 2021

Categories
VLP Institucionet e pavarura

KËSHILLI I QARKUT ELBASAN VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te nenit 22 dhe te 25 Ligjit Nr.152/2013 “Statusi i nepunesit civil”, i ndryshuar,  te Kreut II, IV, VII te  VKM Nr.243, date 18.03.2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, te VKQ Nr.12 date 12.02.2021 “Per Planifikimin Vjetor te Pranimit  ne Sherbimin Civil”; Keshilli i Qarkut Elbasan, shpall procedurën për plotësimin e vendit të lirë  në pozicionin;

 

Categories
VLP Institucionet e pavarura

INSTITUTI I STATISTIKAVE VENDE TE LIRA PUNE

Instituti i Statistikave (INSTAT), kërkon të punësojë punonjes  me kontratë pune për plotësimin e nevojave me punonjës mbështetës për kryerjen e aktivitetit “CENS-it të Popullsisë dhe Banesave”.

në pozicionet:

1.      “Specialist IT” ne kuader te Cens – 1 pozicion

2.      “Specialist Dizajner” ne kuader te Cens – 1 pozicion

Ju duhet të hyni / rregjistroheni më parë në sistem për të aplikuar për këtë pozicion pune (http://rekrutime.instat.gov.al/aplikant)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Kerkese_per_shpallje_per_punonjes_me_kontrate_pune_ne_kuader_te_Cens

Categories
VLP Institucionet e pavarura

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE Vend i lirë pune

Në zbatim të nenit 26, Kreut V të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr.242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II,“Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune

SHEF NË SEKTORIN E PËRGATITJES SË AKTEVE NË DREJTORINË JURIDIKE DHE DOKUMENTACIONIT ZGJEDHOR

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR dbnj_210628_njoftim per vendin e lire te punes shef i pergatitjes se akteve

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Autoriteti i Konkurrencës Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 25 dhe të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, ndryshua me te fundit nr. 748,date 19.12. 2018, Autoriteti i Konkurrences shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për pozicionin: