Categories
VLP Institucionet e pavarura

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare VEND I LIRE PUNE

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare VEND I LIRE PUNE

PER POZICIONIN

– Specialist i Çështjeve Ligjore për Komunikimet Elektronike dhe Postare, në Drejtorinë Juridike dhe Integrimit.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Per_publikim-Vend_i_lire_Pune_Specialist_i_Ceshtjeve_Ligjore_per_Komunikimet_Elektronike_dhe_Postare (1)

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Autoriteti i Konkurrences VEND I LIRE PUNE

Autoriteti i Konkurrences VEND I LIRE PUNE

Per pozicionin

Inspektor ne Drejtorine e Mbikeqyrjes se Tregjeve te Sherbimit
Jo/Prodhuese,

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR autoriteti i konkurences

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare VEND I LIRE PUNE

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare VEND I LIRE PUNE

Per pozicionin

 Specialist i Çështjeve të Integrimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë, Drejtorinë e Juridike dhe Integrimit.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR pub vend pune sp integrimi dji

Categories
VLP Institucionet e pavarura

INSTITUTI I STATISTIKAVE VENDE TE LIRA PUNE

INSTITUTI I STATISTIKAVE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

1.      Kodi 92 – Specialist – Sektori i Prokurimeve, -Kategoria: III-b

2.      Kodi 93 – Specialist – Sektori i Finances – Kategoria: III-b

Aplikimet per vendet vakante te siperpermendura ne faqen e web te INSTAT jane bere sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive

Categories
VLP Institucionet e pavarura

KUVENDI VENDE TE LIRA PUNE

KUVENDI VENDE TE LIRA PUNE 

PER POZICIONET

“Drejtor”, në Shërbimin e Mirëmbajtjes

-Përgjegjës për mirëmbajtjen e Sallës së Seancës Plenare, në Shërbimin e Mirëmbajtjes.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Materiali_i_duhur_per_publikim

Categories
VLP Institucionet e pavarura

AUTORITETI I KONKURRENCËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Khillit të Ministrave, të ndryshuar me të fundit nr. 746, date 19.12. 2018 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin ne kategorinë ekzekutive” Autoriteti i Konkurrences shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit  në shërbimin civil për pozicionin:

 • Inspektor në “Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
 • Kategoria e pagës III-a

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil ) aplikohet në të njëjtën kohë!

Afati për dorëzimin e dokumentave: 12 gusht 2020

*Afati i aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacionit është i njëjtë për të dyja procedurat

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallj per ekonomist te tregjet e sherbimit 27 korik 2020

Categories
VLP Institucionet e pavarura

INSTITUTI I STUDIMEVE TË KRIMEVE DHE PASOJAVE TË KOMUNIZMIT VEND TE LIRE PUNE

INSTITUTI I STUDIMEVE TË KRIMEVE DHE PASOJAVE TË KOMUNIZMIT VEND TE LIRE PUNE

PER POZICIONIN

Specialist në Drejtorinë e Studimeve

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHPALLJE-PER-VEND-TE-LIRE-PUNE Specialist

Categories
VLP Institucionet e pavarura

INSTITUTI I STATISTIKAVE VENDE TE LIRA PUNE

INSTITUTI I STATISTIKAVE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

 • 1.      Kodi 85 – Specialist – Sektori i Statistikave te Popullsise, Drejtoria e Statistikave Sociale, -Kategoria: III-b

  2.      Kodi 86 – Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Planifikimit Strategjik (PSZ), Drejtoria e Koordinimit dhe Ceshtjeve Ligjore – Kategoria: III-b

  3.      Kodi 87 – Specialist – Sektori i Llogarive Kombetare 3-mujore, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Kategoria: III-b

  4.      Kodi 88- Specialist – Sektori Llogarive Kombëtare të Administratës Publike Qëndrore dhe Rajonale, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Kategoria: III-b

  Aplikimet per vendet vakante  behen http://rekrutime.instat.gov.al/

 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (4)
Categories
VLP Institucionet e pavarura

KOMISIONERËT PUBLIKË VENDE TË LIRA PUNE

KOMISIONERËT PUBLIKË VENDE TË LIRA PUNE

PER POZICIONIN

“Specialist Financë/Buxheti”, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse (paga III – b).

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Vende te lira pune Specialist Financë-Buxheti – 16.7.2020

Categories
VLP Institucionet e pavarura

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE VENDE TE LIRA PUNE

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE VENDE TE LIRA PUNE

Per pozicionin:

 1. – 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Jashtë – Kategoria e pagës III-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shpallje PR