Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

Për tu njohur me pozicionet vakante klikoni mbi linkun përkatës:   29_specialist per llog kombetare vjetore 30_specialist ne sekt e llogarive te administrates publ qendrore dhe rajonale 31_specialist ne sekt e llogarive te sektoreve institucionale... më shumë

Për tu njohur me pozicionet vakante klikoni mbi linkun përkatës:   kodi 33_Specialist ne sektorin e marredhenieve me publikun Specialist ne sektorin e marredhenieve me publikun

Për tu njohur me pozicionin vakant, klikini mbi linkun e mëposhtëm:   Vend i lire -Specialist i Administrimit dhe Koordinimit të SRF

kodi_35 specialiste ne sekt e zhvillimit te programeve kompiuterike kodi_36 specialist ne sektorin e cilesise dhe metadatave kodi_37 specialist ne sektorin e menaxhimit te bazave dhe aksesit ne mikrodata kodi_38 specialist sektori i metodologjise

                                                              KUVENDI                                           SEKRETARI I PËRGJITHSHËM   Nr._____ Pr... më shumë