Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

NJOFTIM PËR VEND PUNE Lëvizja paralele brenda të njëjtës kategori Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i ve... më shumë