Categories
VLP Institucionet e pavarura

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE Vend i lirë pune

Në zbatim të nenit 25, kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

 

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive.

SPECIALIST NË SEKTORIN E BUXHETIT DHE FINANCËS Kategoria e pagës III-b.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR dbnj_210617_Njoftim per vendin e lire te punes Specialist ne Drejtorine e Buxhetit dhe Finances

Categories
VLP Institucionet e pavarura

BASHKIA E TIRANËS Vend i lirë pune

Nё mbёshtetje të Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjen vendore”, ne vijim te projektit fitues per ofrimin e sherbimeve te integruara shendetsore dhe sociale ne zonat rurale prane organizates  nderkombetare PNUD , ne zbatim te Marreveshjes se Bashkepunimit standard te Programit te Kombeve te Bashkuara per Zhvillim dhe Bashkise Tirane, date 11.03.2021 prot 11209/1, per ofrim te sherbimeve ne permiresim te mbrojtjes sociale, Bashkia e Tiranës shpall konkursin për plotësimin e vendeve  vakant të 1 (nje) pozicioni për stafin e zbatimit të projektit si më poshtë:

 

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare Vend i lire pune

Në zbatim të Kreut V të Ligjit nr. 152/2013 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në
kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) shpall procedurat e lëvizjes paralele brënda së njejtës kategori, për pozicionin:

Përgjegjës i Sektorit të Administrimit dhe Koordinimit të SRF
Drejtoria Teknike Kategoria e pagës III-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim vend pune – Përgjegjës i Sektorit të Administrimit dhe Koordinimit të SRF

Categories
VLP Institucionet e pavarura

GJYKATA KUSHTETUESE VENDE TE LIRA PUNE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe në vendimin e Kuvendit  nr. 82/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit    nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit” i ndryshuar, rishpall:

 

–  2 (dy) vende vakante për pozicionin “Këshilltar Ligjor”, në Njësinë e Shërbimit Ligjor, me afat sa mandati i gjyqtarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

 

–  1 (një) vend vakant për pozicionin “Këshilltar Ekonomik”, në Njësinë e Shërbimit Ligjor, me afat sa mandati i gjyqtarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR rishpallje vende vakante KL dhe KE

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar, Njësia përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shpall Procedurën e lëvizjes paralele, dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionet:

 • 1 ( një) “Specialist”, në Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Integrimit

Kategoria e pagës III-b.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 4.SHPALLJA per NIVELIN EGZEKUTIV Marredheniet me Jashte

Categories
VLP Institucionet e pavarura

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 32, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut të VIII dhe IX të  Vendimit të Këshillit të Ministrave, Nr.118, datë 05/03/2014, i ndryshuar, “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, Enti Regullator i Energjisë shpall procedurën e konkurimit të hapur të Pranimit në Kategorinë e Lartë Drejtuese për pozicionin:

 

 • Sekretar i Përgjithshëm, pranë ERE.
 • Kategoria e pagës I-b.
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shpallje sp
Categories
VLP Institucionet e pavarura

GJYKATA KUSHTETUESE VENDE TE LIRA PUNE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe në vendimin e Kuvendit nr. 82/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit    nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit” i ndryshuar, rishpall:

 

–  1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist IT”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Rishpallje vende vakante Specialist IT dhe perkthyes 10 06 2021

 

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Këshilli i Lartë i Prokurorisë Vende te lira pune

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për pozicionin/et:

1(një) Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-b

1 (një) Specialistë të Dokumentimit të Seancave, në Sektorin e Shërbimeve Administrative në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes – Kategoria: III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUIN BASHKENGJITUR SHPALLJE-PËR-SF1 (2)

SHPALLJE-PËR-SDS1 (2)

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut VIII dhe IX të VKM-së nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, Njësia përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shpall Procedurën e konkurrimit vetëm për nëpunës civilë për pozicionin:

 • 1 (një) – “Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme për të Drejtën e Informimit” Kategoria e pagës II-A
 • 1 (një) – “Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” Kategoria e pagës II-A.
 • 1 ( një) “Specialist IT”, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës Kategoria e pagës III-b.
 • “Inspektor” 1 ( një ) në Drejtorinë e Monitorimit të Programeve të Trasnparencës , në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së
 • “Inspektor” 1 (një) në Drejtorinë e Vlerësimit të Ankesave,  në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së
 • “Inspektor” 3 (tre), në Drejtorinë e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave ,  në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave personale, pranë KDIMDP-së
 • “Inspektor” 1 (një), në Drejtorinë e Ankesave dhe Harmonizimit,  në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave personale, pranë KDIMDP-së
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftimet_per_shpallje_te_vendeve_vakante_