Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin,levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive ” Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore... më shumë

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Kreun II, pika 13 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 242, datë 18.03.2015   , “Për plotësimin e vendeve te lira në kategorin... më shumë

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ndryshuar me VKM nr.748 dt.18.12.2019, Sekret... më shumë

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkin... më shumë

Në zbatim të nenit 26,pika 4  të ligjit Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtue... më shumë

Bazuar në nenit 22 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut IV të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në k... më shumë

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II, IV dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015: Drejtoria e  Burimeve Njerëzore te Bashkisë Finiq , në përfundim te verifikim... më shumë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, ... më shumë