NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE     Drejtor  në  Drejtorinë e Prokurimeve Publike   Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civ... më shumë

NJOFTIM MBI REZULTATET E LISTES SE VERIFIKUAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist “Inxhinier Ndertimi”)   Lloji i diplomës “Inxhinieri Ndertimi” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”   Në zbatim të nen... më shumë

          NJOFTIM   Njoftim për kandidatin që do të testohet me shkrim dhe me gojë për pozicionin e punës Shef Sektori për kontrollin financiar të partive politike në Drejtorinë e Financës,në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në zb... më shumë

  Shkolla e Magjistraturës    Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut IV, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lë... më shumë