KUVENDI                                             SEKRETARI I PËRGJITHSHËM   Nr._____ Prot                                                       ... më shumë