Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II, pika 13 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 242, datë 18.03.2015   , “Për plotësimin e vendeve te lira në kategor... më shumë

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ek... më shumë

Në zbatim të nenit 32, të Ligjit Nr. 152/2013,“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VIII, të Vendimit Nr.118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkia Devoll,... më shumë

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verikimit paraprak të kandidatëve, për p... më shumë

“Kordinator për të Drejtën e Informimit , niveli i ulët drejtues”   Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të ... më shumë

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Kreun II, pika 13 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 242, datë 18.03.2015   , “Për plotësimin e vendeve te lira në kategorin... më shumë

“SPECIALIST ARKIVE” Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Arkive” në Drejtorinë e Burimeve Njerë... më shumë