Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA LEZHE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA LEZHE

NJOFTIM FITUESI PËR PROCEDUREN NGRITJES NE DETYRE DHE PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVLI NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE
Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 31 të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Raportit të Komitetit të
Pranimit dhe Ngritjes në Detyre të datës 29.07.2020, Njësia Përgjegjese e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Lezhë, në përfundim të procedurës së ngritjes ne detyre, dhe pranimit ne sherbimin civil
për pozicionin:

1. Përgjegjes i Sektorit të Kultures , Drejtoria e Turizmit dhe Kultures – Kategoria IIIa/1

njofton se kandidati fitues është:
1. Z. Leonard Lesaj
Kandidatet që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me e-mail për rezultatet e arritura.

NJOFTIM FITUESI
PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)
Lloji i diplomës “Shkenca Juridike/Ekonomike, Niveli Minimal i Diplomes Bachelor”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 05.08.2020, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në
përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionet e shpallura per konkurim:

1. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.

2. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.

3. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.
Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:

1. Admir Zefi
2. Kristiana Ndoj
3. Tonin Zefi
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.

NJOFTIM FITUESI
PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)
“Lloji i diplomës Shkenca Ekonomike, niveli minimal i diplomes “Bachelor”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit përshërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 24.07.2020, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në
përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionet e shpallura per konkurim:
1. Specialist në Sektorin e Sherbimeve dhe Mbikëqyrjes së Sipërmarrjeve të Pastrimit dhe Gjelbërimit, Drejtoria e Sherbimeve Publike, Infrastruktures dhe Mjedisit, Kategoria IV-a.
2. Specialist në Sektorin e Sherbimeve dhe Mbikëqyrjes së Sipërmarrjeve të Pastrimit dhe Gjelbërimit, Drejtoria e Sherbimeve Publike, Infrastruktures dhe Mjedisit, Kategoria IV-a.

Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:
1. Sidrit Çuni
2. Tonin Paloka
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.

NJOFTIM FITUESI
PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)
Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore/Akademi Ushtarake/Rendi/Shkenca Juridike/Shkenca
Ekonomike”

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës
dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 24.07.2020,

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionet e shpallura per
konkurim:
1. Specialist në Drejtorine e Emergjencave Civile, Kategoria IV-a.
2. Specialist në Drejtorine e Emergjencave Civile, Kategoria IV-a.
3. Specialist në Drejtorine e Emergjencave Civile, Kategoria IV-a.

Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:
1. Henrik Marku
2. Brikena Doda
3. Mark Ndreka
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA SHKODER SHPALLJE FITUESI

BASHKIA SHKODER SHPALLJE FITUEI

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër, në përfundim të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues , për pozicionet si më poshtë:

-2 (dy) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , kategoria e pagës III-b

kategoria e pagës III-b

Kandidat fitues është :

 1. Admir Temja    72   pikë
 2. Glivi  Kacerri   71 pikë

 

 

1- (një) specialist, Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesise pranë Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike, (Nj.Administrative Postribë),

kategoria e pagës III-b

Kandidat fitues është :

 1. Adelajda Kallaj  71 pikë

 

-1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures                                                                                             

                                                                                                       kategoria e pagës III-b

Nuk ka asnjë kandidatë të kualifikuar

 

 

-1 (një) specialist, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë, Drejtoria së të Ardhurave kategoria e pagës III-b

 

Kandidat fitues është :

 

 1. Françeka Molla 72 pikë
 2. Senada Rragami         71 pikë

 

-2 (dy) inspektor, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë, Drejtoria së të Ardhurave

kategoria e pagës III-b

 

Kandidat fitues është :

 

 1. Ferdinand Bardeli       73 pikë
 2. Ilir Rroji                     72 pikë
 3. Alban Omi                 71 pikë

 

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANE AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE

BASHKIA TIRANE AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN

 • Përgjegjës i varrezave Tufinë – Kategoria e pagës III-b
 • 1 (një) Varrmihës në Sektorin Tufinë – Klasa e pagës VIII

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim_i_listes_paraprake

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA ELBASAN REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA ELBASAN REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN

 • Specialist kadastre, Drejtoria e Shërbimeve, Pyjore, Bujqësore, Veterinare dhe Mjedisore – Kategoria IVA

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Verifikimi paraprap per pranim ne sherbimin civil Publikim

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA SHIJAK REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA SHIJAK REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN SPECIALIST

Lloji i diplomës “Shkenca Sociale” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shkresa per shkp

Categories
Shpallja e fituesit

AUTORITETI I MEDIAVE AUTOVIZIVE SHPALLJE FITUESI

AUTORITETI I MEDIAVE AUTOVIZIVE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

PERGJEGJES I SEKTORIT TE MARREDHENIEVE ME JASHTE

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR AMA

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA HIMARE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA HIMARE  REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN

Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit dhe Mbrojtjes se Tokes, në Drejtorinë e Menaxhimit  dhe Mbrojtjes se Tokës, Pyjeve dhe Kullotave.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR BASHKIA HIMARE

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA BERAT – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit , 26/2 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,i ndryshuar ,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat , në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë në shërbimin Civil për kategorinë e ulët drejtuese, njofton se për pozicionin :

 • Përgjegjës Sektori i Ndihmes Ekonomike, Drejtoria e Shërbimit Social

Kandidati fitues është :

1.Evgjeni Pelivani

Categories
Shpallja e fituesit

Kuvendi i Shqipërisë – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Kreut IV, “Konkurimi” pikave 1/a, 2, 3, dhe pikës 4 lista e kandidatëve që do të testohet me shkrim dhe me gojë për pozicionin:

 • “specialist i protokollit” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë.

Kandidatët që do të vazhdojë konkurimin me procedurën “ Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist i protokollit” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë janë:

1.Flavuia DJALOSHI
2.Senada ÇELEPIJA
3.Stefania HARIZI

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA RROGOZHINË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Rrogozhinë , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 • Drejtor në Drejtorinë Juridike , Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për ngritjen në detyrë është :

1. Helidon Plaku

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.08.2020 ora 11.00 , kandidati nëse ka grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë e cilat do të zhvillohet në datën 20.08.2020, ora 10.00, në ambientet e Bashkisë Rrogozhinë.

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
PËR PRANIM JASHTE SHERBIMIT CIVIL
NË KATEGORINË E ULET DREJTUESE :

 • Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Publike

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pranim jashtë shërbimit civil është:

1. Z. Ardit Gjini

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.08.2020 ora 11.00 , kandidati nëse ka grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë e cilat do të zhvillohet në datën 20.08.2020, ora 10.00, në ambientet e Bashkisë Rrogozhinë.

 

 • Pergjegjes i Sektorit të Kadastrës dhe Pronave

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pranim jashtë shërbimit civil është:

1. Zj. Dorina Shehi

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.08.2020 ora 11.00 , kandidati nëse ka grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë e cilat do të zhvillohet në datën 20.08.2020, ora 10.00, në ambientet e Bashkisë Rrogozhinë.

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

 • specialist (burimeve njerëzore) në Drejtorinë Juridike, Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun:

– kandidati i kualifkuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë: 1. Nexhmie Suta

 • specialist (jurist) në Drejtorinë Juridike, Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun:

– kandidatët e kualifkuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë: 1. Edlira Ramaj
2. Ardit Halili

 • specialist (IT) në Drejtorinë Juridike, Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun:

– kandidatët e kualifkuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

1. Elton Levonja

 • specialist (protokolli) në Drejtorinë Juridike, Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun:

– kandidatët e kualifkuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

1. Ina Saraçi

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.08.2020 ora 11.00 , kandidati nëse ka grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë e cilat do të zhvillohet në datën 20.08.2020, ora 10.00, në ambientet e Bashkisë Rrogozhinë.

 • specialist (urbanistike) në Drejtorinë e Politikave Urbane

– kandidati i kualifkuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit eshte:
1. Zenel Pasha

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.08.2020 ora 11.00 , kandidati nëse ka grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë e cilat do të zhvillohet në datën 20.08.2020, ora 10.00, në ambientet e Bashkisë Rrogozhinë.