NJOFTIM PER FITUESI   PËR PRANIM  NË  SHËRBIMIN E MZSH-së,  PER NIVELIN  BAZË   Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e ... më shumë

NJOFTIM PARAPRAK PER SHPALLJE SPECIALIST I MARREDH ME JASHTE NJOFTIM PARAPRAK PER SHPALLJEN SPECIALIST I BURIMEVE NJEREZORE NJOFTIM PARAPRAK SHPALLJE PER NDIHMESKOMISIONER NJOFTIM PARAPRAK SPECIALIST FINANCE