REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA SHKODËR DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE Nr.______Prot                                                                  Shko... më shumë

Shkolla e Magjistraturës    Lënda: Njoftim për datën e vlerësimit me shkrim (testimi) dhe intervistës së strukturuar me gojë “Për pranim në shërbimin civil”, për konkursin 1 (një) vend vakant “Specialist finance në Sektorin e Fin... më shumë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA SHKODËR DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE Nr.______Prot                                                                     ... më shumë