NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierike /Arsimi i Lartë/Ushtarak  etj” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”  ... më shumë

Rezultatet e verifikimit Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfund... më shumë

Kodi 8_ Lista e kualifikuar e aplikanteve_ SpecialistRrjeti_CENS Kodi 9_ Lista e kualifikuar e aplikanteve_ Specialist Programist IT_CENS Kodi 10_ Lista e kualifikuar e aplikanteve_ Specialist BNJ_CENS Kodi 52_ Rezultatet e verifikimit per pranim ne sherb... më shumë