NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)     Lloji i diplomës “Shkenca  Juridike/Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Bachelor   Në zbatim të nenit 22 të ligj... më shumë

KESHILLI I QARKUT DIBER DREJTORIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE       Njoftim mbi shpalljen e fituesit.           Per pranimin ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive   Ne zbatim te nenit 22 te ligjit nr. 152/2013 ‘Per nepunesin civ... më shumë

  05.11.2018 – Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Agronom   Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. ... më shumë

  REPUBLIKA E SHQIPERISË BASHKIA KORÇË DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE        Nr.Prot.____                                                    ... më shumë