Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese,  Njësia e Menaxhimit të Burime... më shumë

      NJOFTIM FITUESI   PËR  KATEGORINË E ULËT DREJTUESE       Në zbatim të Kreut V neni 26 e ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, pika 39 Kreu III Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242 datë 18.03.2... më shumë

  03.06.2019 – Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Pranimi   Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. ... më shumë

KESHILLI I QARKUT DIBER DREJTORIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE   Peshkopi, me 07.06.2019     Njoftim mbi shpalljen e fituesit.           Per pranimin ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive   Ne zbatim te nenit 22 te ligjit nr. 152/2... më shumë