Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. 642-Specialist – Sektori i Koordinimit te Rindertimit te Puneve Publike, Drejtoria e Investimeve te Puneve Publike, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Eljana Kapllanaj
2. Emil Kafexhi
3. Erjon Deda
4. Irela Aliaj
5. Klejda Tarba
6. Margarita Ballco
7. Paola Demaj
8. Qani Plaku
9. Regina Veshi
10. Sara Gashi
11. Sokol Mitre
12. Sonila Isufi
13. Vianterola Isufi

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 06/07/2021 ora 12.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 09/07/2021 12.00 Bashkia Tirane

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 643-Përgjegjës Sektori i Koordinimit te Rindërtimit te Punëve Publike, Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III- a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Dajana Aliaj
2. Ornela Roshi

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 03/07/2021 ora 11.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 03/07/2021 12.00 Bashkia Tirane

Categories
Shpallja e fituesit

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim  të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, ngritjen ne detyre, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,ne mbeshtetje te planit vjetor te rekrutimit te Keshillit te Qarkut Shkoder per vitin 2021. Ne kuader te shpalljes te dates 21.05.2021, prot 248 per levizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre  per pozicionin e Pergjegjesit te D.A.M.T.

Këshilli i Qarkut Shkodër, njofton se pas fazes se testimit me shkrim, diten e hene me date 21.06.2021 do te zhillhoet intervista e strukuruar me goje per ngritje ne detyre sipas listes se meposhtme per pozicionin:

Pergjegjes  në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Shkoder

 1. Gafurr TERNOVA

Intervista e strukturuar me goje do te realizohet diten e Hene,  date 21.06.2021 ne oren 10:00 ne ambjentetet e Këshillit të Qarkut Shkodër

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA VAU DEJËS REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, pika 2 e Vendimit nr 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së verifikimit paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:

 

 • “Specialist në Sektorin e Zhvillimit të Turizmit dhe Trashigimisë Kulturore”

Kualifikohet për fazën e dytë të konkurimit për pranimin në shërbimin civil:

           Znj. Jasmina Djaloshi

 

 • Specialist në Sektorin e Mbrojtjes së Mjedisit

Mbyllet procedura e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil pa konkurent dhe pa fitues.

 

 

 

 1. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 02.07.2021, ora 10:00 pranë Bashkisë Vau Dejës.
 2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 02.07.2021, ora 13:00 pranë Bashkisë Vau Dejës.
Categories
Shpallja e fituesit

Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë Shpallje fituesi

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se, për pozicionin:

 

 • Specialist në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-Kategoria III-b (1 pozicion).

 

Nuk ka kandidat fitues

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA KONISPOL Rezultatet e verifikimit paraprak

Ne zbatim te ligjit Nr.152/2013 “Per nepunesin civil” , i ndryshuar dhe Vendimin Nr. 242 “Per  Plotesimin e vendeve te lira ne Kategorine e ulet dhe te mesme Drejtuese” Bashkia Konispol ne perfundim te afatit per  dorzimin e  dokumentacionit per levizje paralele per pozicionin:

 

 • -1(nje) Pergjegjes I Sektorit te sherbimit ndaj taksapaguesve– kategoria e pages III-a

 

 

Rezulton se nuk  u paraqit asnje kandidat. Per kete arsye do te vazhdohet me konkurimin nepermjet Ngritjes ne Detyre.

Categories
Shpallja e fituesit

Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut III, të VKM nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të procedurës së konkurrimit dhe përfundimit të afateve të ankimit, ju njofton se, për pozicionin:

 

 • 2 (dy) Ndihmës Inspektor, Njësia e Ndihmës Inspektorëve, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-kategoria-II-b

 

Nuk ka kandidat fitues.

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut III, të VKM nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të procedurës së konkurrimit dhe përfundimit të afateve të ankimit, ju njofton se, për pozicionin:

 

 • 1(një) Përgjegjës në Sektorin e Ndihmës Juridike dhe Ankesave, në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve dhe Shërbimeve Juridike, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë- kategoria-III-a

 

Nuk ka kandidat fitues.

 

Categories
Shpallja e fituesit

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe VKM-së nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), njofton se:
Znj. Elda Topi do të vazhdojë konkurimin në procedurën e lëvizjes paralele brenda së njëjtës kategori.
Konkurimi:
– Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e AKEP (salla e mbledhjeve), Rr.Reshit Çollaku, në datën 25.06.2021 ora 10:30.
Kandidatet do të vlerësohen nga Komisioni i Brendshem i ngritur në AKEP, nëpërmjet dokumentacionit të dorëzuar dhe intervistës së strukturuar me gojë.
Totali i pikëve të vlerësimit të kandidateve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:
a. 40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar i ndarë: 20 pikë për përvojen, 10 pikë për trajnime dhe kualifikime në fushën përkatese, si dhe 10 pikë për çertifikimin pozitiv ose për
vlerësimet e rezultateve individuale në punë, në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer.
b. 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë;
Komisioni, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikët maksimale, për t’u emëruar në pozicionin – – – Specialist i Zbatimit të Masave Rregullatore.
Në rast se dalin fitues me shumë se një kandidat, me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e pikes 13, Kreu IV të Vendimit të Keshillit të Ministrave nr. 243, date 18.03.2015, “Për pranimin,
lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar.
Lista e fituesve me mbi 70 pikë (mbi70%) do të njoftohet në datën 25.06.2021.
Njoftimi do të publikohet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të AKEP në datën 30.06.2021.

Categories
Shpallja e fituesit

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut  III  të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njofton se:

 

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Shef i Sektorit të Trajnimit në Drejtorinë e Komisioneve dhe Materialeve Zgjedhore të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njesia përgjegjëse shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi–testimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

 

 1. Elona Dade

 

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA HIMARË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018,

Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

–           Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin: Drejtor i drejtorisë se burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në drejtorinë e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, është:

 

 1. Andon Xani

 

 • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 28.06.2021 ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.
 • Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 28.06.2021 ora 13:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.
 • Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018,

  Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

  –           Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin: Përgjegjës i sektorit të shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes, në drejtorinë e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes, është:

   

  • Sokrat Kreku

   

  • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 28.06.2021 ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.
  • Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 28.06.2021 ora 12:30 në ambientet e Bashkisë Himarë.
Categories
Shpallja e fituesit

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim  të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, ngritjen ne detyre, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,ne mbeshtetje te planit vjetor te rekrutimit te Keshillit te Qarkut Shkoder per vitin 2021. Ne kuader te shpalljes te dates 21.05.2021, prot 248 ne perfundim te pozicionin e levizjes paralele  dhe ngritjes ne detyre  per pozicionin e Pergjegjesit te D.A.M.T.

Këshilli i Qarkut Shkodër, njofton se pas verifikimit te aplikimeve rezulton se per procduren e levizjes paralele nuk ka patur aplikime, ndersa per proceduren e ngritjes ne detyre  eshte dorezuar nje aplikim dhe pas verifikimit paraprak te dokumentacionit qe permbushin kerkesat e vecanta dhe te pergjithshme te percaktuara ne shpalljen per konkurim, shpallim listen e kandidateve qe kualifikohen per ngritje ne detyre per pozicionin:

Pergjegjes  në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Shkoder

 1. Gafurr TERNOVA

Testimi me shkrim do te realizohet diten e Marte  date 17.06.2021 ne oren 10:00 ne ambjentetet e Këshillit të Qarkut Shkodër