Categories
Shpallja e fituesit

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare SHPALLJE FITUESI

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Njoftim për listën e fituesve në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit nr. 243, datë18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinëekzekutive” si dhe Vendimit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit përNivelinEkzekutiv,
AKEP përcjell fituesin për konkursin “pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, përpozicionin Specialist i Administrimit të Protokollit dhe Arkivës, në Drejtorinë e Shërbimevetë Brendshme.

KOMITETI I PËRHERSHËM I PRANIMIT PËR NIVELIN EKZEKUTIV në përfundimtë procedurës së konkurrimit duke vlerësuar dokumentacionin e dorëzuar nga kandidati, tezën me
shkrim dhe intervistën me gojë të zhvilluar në AKEP shpall fitues të konkursit si më poshtë:

– Znj. Hasime Ferati fituese për pozicionin me 72 (shtatëdhjetë e dy) pikë.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA GRAMSH SHPALLJE FITUESI

BASHKIA GRAMSH SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONET

NJE SPECIALIST PER PAGAT DHE SHPENZIMET

NJE SPECIALIST PER RININE DHE TURIZMIN

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje,_bashkia_Gramsh!

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT

BASHKIA TIRANE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE
Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

1. 571- Specialist – Sektori i Shqyrtimit te Aplikimeve, Drejtoria e Kontrollit te Zhvillimit te Territorit, Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

 1. 572- Specialist Jurist -Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative Peze, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

 1. 573-Specialist në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Njësinë Administrative Peze, kategoria e pagës IV-a;

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

 

 

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

1. 559- Specialist – Sektori GIS, Drejtoria e te Dhenave, Drejtoria e Pergjithshme e Teknlogjise se Informacionit inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Ardiana Luli
2. Dorela Tafa
3. Kristina Ismaili

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA PEQIN REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA PEQIN

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEPARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës “Inxhinieri Ndërtimi”, niveli minimal i diplomës “Bachelor”
Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, tëKreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim tëverifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesavetë veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

• 1 (një) Specialist ndërtimi në Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të Territorit

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 14.08.2020, do të njoftohen nëpërmjet portalit të ShërbimitKombëtar të Punësimit, dhe portalit “www.peqini.gov.al” të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendevetë lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE
PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE
Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/Juridike” niveli minimal i diplomës “Master profesional”
Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, tëKreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të
verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesavetë veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

• 1 (një) Specialist ne Sektorin e Auditit te Brendshem

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 14.08.2020, do të njoftohen nëpërmjet portalit të ShërbimitKombëtar të Punësimit, dhe portalit “www.peqini.gov.al” të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për
procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendevetë lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA VAU DEJËS SHPALLJE E FITUESIT

BASHKIA VAU DEJËS

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Kategoria e pagës IV-a-III-b

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 22 dhe 23 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, pika 13 e Vendimit nr 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për pranim në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:

Specialist në Sektorin e Protokollit dhe Arkivës, kandidat fitues është:

 • Merita Çeliku
Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA KLOS REZULTATET E VERIFIKIMIT

BASHKIA KLOS

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM Ë SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimimit për listën e verifikimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin:

 • 1 (një) Specialist i Kontrollit Ushqimor në Sektorin e Këshillimit dhe Shërbimeve Bujqësore, Shërbimit Veterinar, Administrimit dhe Monitorimit të Pyjeve pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve, Bashkia Klos,Kategoria e pagës IV-a,

kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë:

 • Blerina Bebja 

A.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.08.2020, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

 1. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.08.2020, ora 09:00 në ambientet e Bashkisë Klos.
  • Jetnor Topalli
   • 2 (dy) Specialistë të Ujitjes dhe Kullimit në Sektorin e Ujitjes dhe Kullimit, pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve, Bashkia Klos,NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

    Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimimit për listën e verifikimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin: kat. e pagës IV-a,

   kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë:

   • 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Ujitjes dhe Kullimit në Drejtorinë e Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve,  

    JETNOR TOPALLI

    A.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.08.2020, ora 09:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

    1. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.08.2020, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

    NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

    PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

    NË KATEGORINE E ULËT DREJTUESE

    Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të VKM-së nr. 242, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të procedurës së ankimimit për listën e verifikimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin:Kategoria e pagës III-a/1,

    Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

    

   1. Rexhep Kola

   A.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.08.2020, ora 13:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

   Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.08.2020, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

   • 1 (një) Specialist i Emergjencave Civile në Zyrën e Mbrojtjes dhe Emergjencave Civile, Bashkia Klos,NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

    Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimimit për listën e verifikimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin:Kategoria e pagës IV-a,

   nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit.

    

   NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMITPËR PANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

    

   Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimimit për listën e verifikimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin:Kategoria e pagës IV-a

   • 1 (një) Specialist për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj pranë Njësisë për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj Bashkia Klos,

    

   kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë:

   • Aurela Burreli

   A.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.08.2020, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

   1. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.08.2020, ora 12:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

    

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA ELBASAN REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA ELBASAN REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGOR1NË EKZEKUTIVE
Lloji i diplômes “Inxhinieri Ndërtimi” niveli minimal i diplômes “Master Shkencor”Bashkia Elbasan, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe
të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përm bushjen e kërkesave të përgjithshme
dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:
• Specialist, Sektori i Planifikimit të Territorit dhe Hartimit të PDV dhe GIS, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Projekteve – Kategoria III B

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

NJOFTIM M BIREZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
PËR NGRITJE NË DETYRË
NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE
Përgjegjës, Sektori i Turizmit dhe Trashgimisë Kulturore në Drejtorinë e Politikave të Trashgimisë Kulturore, Turizmit dhe Sportit
Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 24, të  Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Elbasan, në
përfundim të verifikim it paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë ose pranim në shërbimin civil dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
• Përgjegjës, Sektori i Turizmit dhe Trashgimisë Kulturore në Drejtorinë e Politikave te rashgimisë Kulturore, Turizmit dhe Sportit
Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrim it është/janë:
1. Denada Kristo
Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 24.08.2020, ora 11:00, në ambientet e Bashkisë lbasan.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 25.08.2020, ora 11:00, në ambjentet eBashkisë Elbasan.

Categories
Shpallja e fituesit

INSTITUTI I STATISTIKAVE REZULTATET E VERIFIKIMIT

INSTITUTI I STATISTIKAVE
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Per pozicionin si me poshte:

 1. Kodi 83 –  Pergjegjes – Zyra Rajonale Statistikore Durres

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të
Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:
Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Categories
Shpallja e fituesit

INSTITUTI I STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT Rezultatet e verifikimit paraprak

INSTITUTI I STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT

Rezultatet e verifikimit paraprak për plotësimin e vendeve të lira në ISKK

Njësia e Burimeve Njerëzore, bazuar në nenin 22 të Ligjit 152/2013, “Për Nëpunësin Civil“ si dhe në VKM nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive“, ka zhvilluar verifikimin paraprak të kandidatëve për pozicionet vakante në ISKK të përcaktuara në Urdhrin e Brendshëm të Drejtorit Ekzekutiv të ISKK Nr.31, datë 22.07.2020 për:

 1. I. Për 1 (një) vend në pozicionin e Specialist në Drejtorine e Studimeve

– Të diplomuar te niveli Master Shkencor në Shkencat Shoqërore, dega Histori:

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë si më poshtë:

 1. Florin Zyberaj

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 28.08.2020 ora 10, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë, e cilat do të zhvillohet në datën 28.08.2020, ora 13, në ambientet e Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në adresën Rruga George.W.Bush, Godina e Institutit të Ish të Përndjekurve Politike, Kati i parë.

Ankesat për rezultatet e verifikimit paraprak të bëhen brenda 5 ditëve pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në ISKK në adresën elektronike info@iskk.gov.al.