Categories
Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil

BASHKIA BERAT-PLANI VJETOR

BASHKIA BERAT-PLANI VJETOR- Per me teper klikoni ne link bashkengjitur

Shtesa dhe ndryshime ne planin vjetor te rekrutimeve 2020

Categories
Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil

BASHKIA DEVOLL – PLANI VJETOR

PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL PER VITIN 2020 ,BASHKIA DEVOLL

 

Në zbatim të  Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar neni 18 si dhe V.K.M nr 108 date 26.02.2014”Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”,Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, ne baze te Vendimit të Këshillit Bashkiak nr.97 datë 26.12.2019 “Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve të Bashkisë Devoll” dhe të urdhërit nr.16 datë 27.01.2020 të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë”,vendos miratimin e Planit Vjetor te Pranimit ne Sherbimin Civil per vitin 2020:

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

 1. Plani i Pranimit te Sherbimit Civil per vitin 2020

 

Categories
Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil

Bashkia Devoll – Plani Vjetor i Pranimit në Sherbimin Civil për Vitin 2019

 

BASHKIA DEVOLL

 

NJESIA  E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE

 

 

Shpallje per publikim ne Sherbimi Kombetar I Punesimit  I  Planit te Pranimeve Vjetore ne Sherbimin Civil per vitin 2019!

 

PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL PER VITIN 2019

 

BASHKIA DEVOLL

 

Në zbatim të  Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar neni 18 si dhe V.K.M nr 108 date 26.02.2014”Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”,Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, ne baze te Vendimit nr 109  date 24.12.2018 te Keshillit Bashkiak “Per Miratimin e struktures dhe te nivelit te pagave te Nepunesve Civile” i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Korce Nr 1/1 date 11.01.2019 protokolluar me tonen me nr 173 date 14.01.2019:

dhe Urdherin  Nr. 20  date 25.01.2019  te Kryetarit te Bashkise, vendos miratimin e Planit Vjetor te Pranimit ne Sherbimin Civil per vitin 2019:

 

1.Numri i Pergjithshem i pozicioneve te punes vakante te hapura per konkurim ne Sherbimin    civil nepermjet procedurave te pranimit, levizjes paralele dhe ngritjes ne detyre ne total eshte 9    punonjes i parashikuar sipas struktures se miratuar per vitin 2019.

1.Kategori e larte drejtuese 1(nje)pozicion

a.Sekretar I Pergjithshem,kategoria e pages I-b

 2.Numri I vendeve vakante per cdo kategori dhe klase si me poshte  vijon:

1.Kategori e larte drejtuese:

1.a   Sekretar I Pergjithshem

2.1.kategori e ulet drejtuese dhe e mesme drejtuese  8(tete) pozicione

 1.Drejtor i drejtorise se te Ardhurave ,Licensimit dhe Menaxhimit Financiar,Lidhja 5,Kategoria e pages II-B

 2.Pergjegjes I Auditimit te Brendshem – Klasa III- kategoria e pages III-a;

 3.Pergjegjes I Sektorit te Burimeve Njerezore,TIK,protokollit – Klasa III- kategoria e pages III-a;

 1. 4. Pergjegjes i Sektori te emergjencave Civile – Klasa III- kategoria e pages III-a;
 2. 5. Pergjegjes I Sektorit te Zhvillimit te tokes,Mbrojtje se Mjedisit dhe Monitorimit te Investimeve-

Klasa III- kategoria e pages III-a;

 1. 6. Pergjegjes I Sektorit te te Ardhurave dhe Licensimit, Klasa III- kategoria e pages III-a;

 7.Pergjegjes i Sektorit Juridik dhe prokurimeve  ,Klasa III- kategoria e pages III-a;

 8.Pergjegjes i Sektorit te Planifikim dhe zhvillim teritorit, Klasa III- kategoria e pages III-a;

 

 

3.kategori ekzekutive 17 ( shtatembeshjete )pozicione

4.Bazuar ne nenin 19 te ligjit nr 152/2013”Per nepunesin civil”I ndryshuar ,Pozicionet e sherbimit Civil te kategorise ekzekutive klasifikohen sipas natyres se pozicionit ne:

a)grupin e pozicioneve te administrimit te pergjithshem ;

 1. b) grupin e pozicioneve te administrimit te posacem.

 

 

4.1. Grupi I  pozicioneve te administrimit te pergjithshem      7 (Shtate)

1.Inspektor ne Sektorin e te Ardhurave dhe Licensimit, ne Drejtorine e te Ardhurave dhe Menaxhimit Financiar 5(pese )– Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

2.Administrator te Ndihmes Ekonomike  ne Sektorin e Mireqenies dhe Kujdesit Social 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

3.Specialist ne Sektorin e Emergjencave Civile   1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

 

 

 

4.2. Grupi I  pozicioneve te administrimit te posacem   10(dhjete)pozicione

1.Specialist PAK  ne Sektorin e Menaxhimit Financiar ne Drejtorine e te Ardhurave dhe Menaxhimit Financiar 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

 1. 2. Specialist Inxhinier ne Sektorin e Planifikim dhe Zhvillim Territori ne 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

3.Specialist per mbrojtjen e femijeve ne Sektorin e Mireqenies dhe Kujdesit Social 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

4.Specialist Veteriner ne Sektorin e Veterinarise   1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

5.Specialist Jurist ne Sektorin e Planifikim-zhvillimit  1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

6.Specialist IT NE Sektorin E Menaxhimit te Burimeve Njerezore  1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV-

7.Specialist Auditi ne Sektorin e Auditit te Brendshem    1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV-

8.Specialist  ne Sektorin e Mbrojtjes dhe Menaxhimt te Tokes (nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV-

 1. 9. Specialist Jurist ne Sektorin Juridik dhe Prokurimeve 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a
 2. 10. Specialist Topograf ne Sektorin e Planifikim dhe Zhvillim Territori ne 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

 

 

 

Shenim:Mund te linde nevoja qe gjate vitit te te kete shpallje te reja pervec nr te parashikuar si rezultat I largimit nga sherbimi civil si psh,doreheqje etj

Bazuar ne nenin 13 te VKM nr 108 date 26.02.2014”Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”Plani vjetor I pranimeve per vitin 2019  i  Bashkise Devoll publikohet ne ;

 

Portalin e Web-site e :

 

-Sherbimit Kombetar te Punesimi

 

-Bashkise Devoll;

 

-Stenda per njoftimet publike te Institucionit

 

NJESIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE

 

 

 

 

Adresa: Bashkia Devoll,Lagjia nr 1 Rr “24 Tetori”nr 9 Bilisht        Tel.Fax: +355 811 2 2288   e-mail bashkiadevoll@gmail.com

 

 

Categories
Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil

Bashkia Skrapar – Për një ndryshim në vendimin nr.1 datë 28.01.2019 Për miratimin e planit vjetor të pranimit në Shërbimin Civil për vitin 2019

Bashkia Skrapar – Për një ndryshim në vendimin nr.1 datë 28.01.2019 Për miratimin e planit vjetor të pranimit në Shërbimin Civil për vitin 2019

Categories
Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil

Bashkia Berat – Shtesa ne planin vjetor te pranimit per vitin 2019

Bashkia Berat – Shtesa ne planin vjetor te pranimit per vitin 2019

Categories
Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil

Bashkia Peqin – Plani vjetor për SHC

Për tu njohur me plain vjetor për pranimin në Shërbimin Civil 2019 për Bashkinë Peqin klikoni më poshtë:

miratimi-planit-vjetor-te-pranimeve-ne-sherbimin-civill (1)

Categories
Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil

BASHKIA VAU DEJËS – PLANIT VJETOR TË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL PËR VITIN 2019

Për tu njohur me planin vjetor të pranimeve në shërbimin civil për të gjitha kategoritë dhe nivelet për vitin 2019, të Bashkisë Vau Dejës, klikoni mbi dokumentin e mëposhtëm:

 

VENDIMI KRYETARIT PER MIRATIM PLANI VJETOR 2019

Categories
Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil

Bashkia Dibër – PLANI VJETOR I PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL PËR VITIN 2019

Për tu njohur me planin vjetor 2019, të panimeve në shërbimin civil të bashkisë Dibër, kliko më poshtë:

 

Lista e Planit vjetor per vitin 2019

Categories
Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil

Bashkia Berat – Shtesa ne planin vjetor te pranimit per vitin 2019

Bashkia Berat – Shtesa ne planin vjetor te pranimit per vitin 2019

Categories
Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil

Bashkia Kavajë – Plani vjetor i pranimit per vitin 2019

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KAVAJË

 

 

 

Nr. 941/1 Prot.                                                                                         Kavajë, më 06.03.2019

  

 

 

Lënda: Dërgim Plani Vjetor për Pranimet në Shërbimin Civil në Bashkinë Kavajë për Vitin 2019

 

Drejtuar: SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

 

 

Adresa: Bulevardi “B. Curri” pranë ish Hotel Arbana. TIRANË, SHQIPËRI

 

 

Në mbështetje të Ligjit Nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,neni 64; të Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin Civiltë ndryshuarneni 18 dhe 19 ; të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, pika 11;

Bashkëngjitur po ju dërgojmë Urdhërin e Brendshëm Nr.31, Datë 06.03.2019, Nr.941.Prot të Bashkisë Kavajë “PËR MIRATIMIN E PLANIT VJETOR TË PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL NË BASHKINË KAVAJË PËR VITIN 2019”

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

 

 

 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KAVAJË

 

 

Nr. 941.Prot                                                                                  Kavajë më 06.03.2019

                                                   URDHËR I BRENDSHËM

NR.31, DATË 06.03.2019

 

“PËR MIRATIMIN E PLANIT VJETOR TË PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL NË BASHKINË KAVAJË PËR VITIN 2019”

 

Në zbatim të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,neni 64; të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin Civil” të ndryshuar, neni 18 dhe 19 ; të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, pika 11; në Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.131, datë 26.12.2018 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2019-2021 dhe buxhetin 2019”, si dhe në Vendimin Nr. 01, datë 03.01.2019 të Bashkisë Kavajë “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë Kavajë për vitin 2019”,

URDHËROJ:

 1. Miratimin e Planit Vjetor të Pranimeve në Shërbimin Civil në Bashkinë Kavajë për Vitin Kalendarik 2019.
 2. Numri i vendeve vakante për të cilat do të shpallet konkurrimi të jetë 60 të ndarë sipas tabelës së mëposhtme:
 

Nr.

Rëndor

 

 

Pozicioni

 

Kategoria

 

 

Vend

Vakant

 

 

Kategoria e

 

Pagës

 

1. Drejtor Drejtorie E mesme drejtuese  

5

II b
2. Përgjegjës E ulët drejtuese  

12

III b
3. Specialistë në Bashki

qendër

 

Ekzekutive

 

26

III b
4. Specialistë në Njësitë Administrative Ekzekutive 17 III b

 

 

 1. Vendet vakante të nëpunësve civilë të nivelit ekzekutiv të klasifikuar sipas Grupeve të Administrimit të Përgjithshëm janë si më poshtë (gjithsej 15):
  • Specialist i Kontratave në Drejtorinë e Planifikimit të Zhvillimit të Territorit 1
  • Specialist i Pronave në Drejtorinë e Kadastrës Urbane, Menaxhimit të Aseteve Publike 1
  • Specialist i Strehimit në Drejtorinë e Kadastrës Urbane, Menaxhimit të Aseteve Publike 1
  • Specialist Infrastrukture në Drejtorinë e Shërbimeve Publike 1
  • Specialist Tatim-Taksa në Njësinë Administrative Synej 1
  • Specialist i Marrëdhënieve me Publikun në Njësinë Administrative Synej 1
  • Specialist Tatim-Taksa në Njësinë Administrative Luz i Vogël 1
  • Specialist i Marrëdhënieve me Publikun në Njësinë Administrative Luz i Vogël 1
  • Specialist i Protokoll-Akivës në Njësinë Administrative Helmas 1
  • Specialist Tatim-Taksa në Njësinë Administrative Helmas 1
  • Specialist Tatim-Taksa në Njësinë Administrative Golem 3
  • Specialist Shërbimi në Njësinë Administrative Golem 1
  • Specialist i Marrëdhënieve me Publikun në Njësinë Administrative Golem 1

 

 1. Vendet vakante të nëpunësve civilë të nivelit ekzekutiv të klasifikuar sipas Grupeve të Administrimit të Posaçëm janë si më poshtë (gjithsej 28):

Pozicione të cilat kërkojnë njohuri të posaçme dhe arsimim në një nga degët e Shkencave të Ekonomike dhe Juridike (gjithsej 10)

 • Specialist i Auditimit të Brendshëm në Sektorin e Auditimit të Brendshëm 1
 • Specialist Ekonomist në Sektorin e Blerjeve dhe Prokurimeve Publike në Drejtorinë e Burimeve Ekonomike 1
 • Specialist i Biznesit dhe të Ardhurave në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore 1
 • Specialist për Taksën Familjare në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore 1
 • Specialist i Menaxhimit të Borxhit Drejtorinë e të Ardhurave dhe Menaxhimit të Borxhit 1
 • Specialist Jurist në Sektorin e Menaxhimit të Kontratave në Drejtorinë e Planifikimit të Zhvillimit të Territorit 1
 • Specialist Jurist në Drejtorinë e Shërbimeve Publike 1
 • Specialist Ekonomist në Drejtorinë e Shërbimeve Publike 1
 • Specialist në Njësinë Administrative Golem 1
 • Specialist Ekonomist Arkëtar në Njësinë Administrative Golem 1

 

Pozicione të cilat kërkojnë njohuri të posaçme dhe arsimim në fushën e Agronomisë, Mjedisit, Veterinarisë, Inxhinierisë së ndërtimit, Arkitekturës, etj. (gjithsej 18 )

 

 • Specialist Inxhinier në Sektorin e Blerjeve dhe Prokurimeve Publike Drejtorinë e Burimeve Ekonomike 1
 • Specialist i Ndikimit dhe Monitorimit të Mjedisit në Drejtorinë e Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Mjedisit 1
 • Specialist Veteriner në Drejtorinë e Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Mjedisit 1
 • Specialist Ushqimi në Drejtorinë e Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Mjedisit 2
 • Specialist Inxhinier në Drejtorinë e Planifikimit të Zhvillimit të Territorit 2
 • Specialist Inxhinier Elektrik në Drejtorinë e Planifikimit të Zhvillimit të Territorit 1
 • Specialist Arkitekt i Lartë Drejtorinë e Projektimit, Politikave Zhvillimore dhe Investimeve të Huaja 2
 • Specialist Inxhinier Drejtorinë e Projektimit, Politikave Zhvillimore dhe Investimeve të Huaja 2
 • Specialist Agronom Drejtoria e Kadastrës Urbane, Menaxhimit të Aseteve Publike 1
 • Specialist Informatike në Drejtorinë Ligjore 1
 • Specialist Veteriner në në Njësinë Administrative Synej 1
 • Specialist Veteriner në Njësinë Administrative Luz i Vogël 1
 • Specialist i Mirëmbajtjes së Tokave në Njësinë Administrative Golem 1
 • Specialist Veteriner në Njësinë Administrative Golem 1

 

 1. Vendet vakante të Nëpunësve të Nivelit të Lartë Drejtues, të Mesëm Drejtues, të Ulët Drejtues të plotësohen konform parashikimeve të Ligjit Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar dhe akteve nënligjore të dala në bazë dhe për zbatim të tij.
 2. Vendet vakante të nëpunësve civilë të nivelit ekzekutiv të plotësohen përmes proçedurës së lëvizjes paralele ose pranimit nga jashtë në shërbimin civil.
 3. Institucioni ku janë planifikuar vendet vakante përfshijnë Bashkinë Kavajë dhe Njësitë e saj Administrative (Golem, Helmas, Synej, Luz i Vogël).
 4. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.
 5. Ky Urdhër hyn në fuqi menjëherë.