Categories
Njoftime

MBI OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT NGA ZYRAT E PUNËSIMIT VETËM GJATË SITUATËS SË JASHTËZAKONSHME

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE
NJOFTIM:
MBI OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT NGA ZYRAT E PUNËSIMIT VETËM GJATË SITUATËS SË JASHTËZAKONSHME

Tё nderuar qytetarё,
Agjencia Kombёtare e Punёsimit dhe Aftёsive (AKPA),
Nё zbatim tё Vendimit tё Kёshillit tё Ministrave nr. 243, dt.24.03.2020 “Pёr shpalljen e gjendjes sё fatkeqёsisё natyrore”, tё Akteve Normative me fuqinё e ligjit tё Kёshillit tё Ministrave, tё VKM nr. 254, datё 27.03,2020 “Pёr pёrcaktimin e procedurave, tё dokumentacionit dhe tё masёs sё pёrfitimit tё ndihmёs financiare pёr tё punёsuarit nё subjektet e biznesit me tё ardhura vjetore deri nё 14 milion lekё, ndihmёs ekonomike dhe tё pagesёs sё tё ardhurёs nga papunёsia gjatё periudhёs sё fatkeqёsisё natyrore, te shpallur si pasojё e COVOD-19”, Kreu IV/pika 3, tё VKM nr.237, datë 20.3.2020 “Për një shtesë në vendimin nr.511, datë 24.10.2002, të Këshillit të Ministrave, “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”, të ndryshuar, si edhe tё Urdhrit tё Ministrit tё MFE, nr 87, datё 02.04 nё vijim tё vendosjes sё situatёs sё jashtёzakonshme tё krijuar nga epidemia COVID-19 ;
1. Tё gjitha shёrbimet e punёsimit do tё ofrohen nёpёrmjet komunikimit nё distancё (e-albania, poste elektronike apo postё) pёr tё lehtёsuar komunikimin tuaj me ne si dhe pёr tё mbrojtur jetёn tuaj dhe tё stafit nga infektimi nё kёtё situatё qё ndodhemi.
2. Shёrbimet e punesimit pёr aplikim pёr rregjistrimin si punёkёrkues, do tё vazhdojne tё kryhen nёpёrmjet e-albania. Ndёrkaq per realizimin e intervistes se aplikuesit do tё pёrdoren mjetet e komunikimit ne distancё, tel, email, etj. Nёse gjatё procesit tё punёs lind nevoja pёr dokumenta tё ndryshёm nga aplikuesi, do tё sigurohen nёpёrmjet postes elektronike apo shёrbimit postar
3. Pёrjashtimisht, gjatё situatёs sё jashtёzakonshme, tё gjithё personat qё duan tё marrin “Vёrtetim si punёkёrkues i papunё” me arsyen tё pёrfitojnё ndihmё ekonomike nuk ёshtё e nevojshme tё paraqiten pranё Zyrave tё Punёsimit pasi ёshtё dakordёsuar me Drejtorinё e Pёrgjithshme tё Shёrbimit Social Shtetёror, qё ky proces do tё bёhet mё vonё nga dy drejtoritё.
4. Nё zbatim tё VKM.nr. 254, datё 27.03,2020,Kreu iV/pika 3 do tё ketё dyfishim te pagesёs sё papunesisё vetёm per ata aplikantё qё kanё rezultuar nё skemё ose kane aplikuar per te pёrfituar nga pagesa e papunёsisё para datёs 10 Mars, dhe kёto efekte do tё fillojnё vetёm pas datёs 1 prill me kohezgjatje jo mё shumё se 3 muaj. Personat qё do tё aplikojnё tani do te trajtohen sipas VKM nr.161, pra jo me pagesё dyfishe.
5. Pёrjashtimisht, pёr situatёn e jashtёzakonshme, tё drejtёn pёr tё aplikuar e kanё Individёt, si edhe subjektet qё i kishin tё punёsuar me qёllim pёr t’i ardhur nё ndihmё qytetarёve pёr lehtёsimin e dokumentacionit e procedurave.
Si subjekt:
Subjektet duhet tё paraqesin, pranё zyrёs pёrkatёse tё punёsimit, listёn e personave qё kanё dalё tё papunё pёr shkak tё gjendjes sё jashtёzakonshme, duke marё autorizimin pёr seicilin prej tyre si dhe dokumentacionin si mё poshtё;
a) Emer, mbiemer;
b) ID e seicilit punonjёs;
c) daten deri kur i ka paguar sigurimet shoqerore;
d) numrin e llogarisё tё seicilit, bankёn ku ka llogari bankare.
Si Individ;
Individёt qё aplikojnё nё Zyrat e Punёs pёr tё pёrfituar Pagesёn e Papunёsisё do tё
paraqesin dokumentat e mёposhtёm nёpёrmjet postёs elektronike:
e) Emёr, mbiemёr;
f) ID e tij;
g) datёn deri kur ka paguar/i janё paguar sigurimet shoqerore;
h) numrin e llogarisё tё seicilit dhe bankёn ku ka llogari bankare;
Duke Ju falenderuar dhe uruar njё situatё sa mё tё lehtё pёr ju dhe familjet tuaja!

Categories
Njoftime

SHQIPËRIA SOLIDARE

Qeveria shqiptare përmes faqes www.e-albania.al/dhuro krijon mundësinë që çdo fond i dhuruar të shkojë në llogarinë bankare të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për t’u përdorur nga Emergjencat Civile në ndihmë të familjeve të prekura nga tërmeti.
Procedura është shumë e thjeshtë ku me dëshirën tuaj mund të plotësoni ose jo të dhënat tuaja personale si emër/mbiemër/e-mail, përpara se të vijoni me
vendosjen e vlerës për dhurim, e cila më pas kalon përmes platformës bankare për pagesë me kartën tuaj të kreditit ose debitit.

Categories
Aktivitete Njoftime

Programet e nxitjes së punësimit

PROGRAMET E NXITJES SË PUNËSIMIT DHE TË VETËPUNËSIMIT,
MUNDËSI TË REJA PËR ULJEN E PAPUNËSISË NË VEND

Edhe në këtë mandat, nxitja e punësimit vazhdon të jetë një nga prioritet më kryesore të qeverisë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nga Buxheti i Shtetit për ‘2018, i është akorduar fondi prej 490 milion lekë, për implementimin e Programeve të nxitjes së Punësimit.

Planifikohet të kualifikohen, punësohen apo kryejnë praktikat profesionale në biznese, rreth 8.500 Punëkërkues të papunë të regjistruar si të tillë pranë zyrave të punësimit.

Kategoritë e punëkërkuesve që përfitojnë nga këto Programe përfshijnë jo vetëm të rinjtë që kanë mbaruar arsimin e lartë apo ata që kanë fituar statusin e jetimit, personat me aftësi të kufizuar, femrat nga grupet e veçanta, punëkërkues nga ish ndihma ekonomike apo që trajtohen aktualisht me të, por edhe çdo të papunë pa arsim apo kualifikim profesional.

Çdo subjekt i interesuar për t’u bërë pjesë e këtyre programeve mund të aplikojë Online, ose të paraqesë kërkesën e tij pranë Zyrave të Punësimit në rajonin ku ushtron aktivitetin. Formulari i Aplikimit mund të shkarkohet nga e-Albania ose nga faqja jonë në Menynë e Shërbimeve – Programet e Tregut të Punës.

Procesi i deregulimit ka sjellë thjeshtëzim dhe reduktim të procedurave të aplikimit, prandaj subjektet aplikuese duhet të paraqesin pranë Zyrës së Punësimit apo të ngarkojnë Online vetëm planin e detajuar të biznesit si dhe dokumentacionin justifikues për rastet e detyrimeve tatimore. Pjesa tjetër e dokumenteve të nevojshëm, sigurohen nga specialistët e Zyrave përkatëse të Punësimit. Aplikimet për këto programe do të fillojnë në datë 3 Korrik dhe do të vazhdojnë deri në datë 3 Gusht 2018 .

Në bashkëpunim me Qeverinë Zvicerane dhe UNDP është implementuar Programi i Vetëpunësimit, i cili ka për objektiv krijimin e vendeve të reja të punës nëpërmjet promovimit të vetëpunësimit, trajnimit dhe mbështetjes së drejtpërdrejtë financiare, për krijimin e bizneseve të reja etj. Deri më sot ky program ka përfunduar me sukses dy raunde, të cilët kanë rezultuar me regjistrimin e 84 bizneseve të reja, nga të cilat 76 janë plotësisht aktivë.

Në vitet në vazhdim ky program do të jetë pjesë e paketës së programeve të financuara nga buxheti i shtetit me një rëndësi të veçantë për mbështetjen për sipërmarrje të të rinjve nën 30 vjeç nga i gjithë vendi.

Categories
Njoftime

Statistika në vite

lexo më shumë… Statistika-në-vite
Categories
Buletine & Raporte Statistikore Njoftime

Buletini Statistikor Vjetor ‘2016