Baza ligjore ku mbështetet funksionimi i SHKP: 

  • Ligji Nr.7995, dt 20.9.1995, “Për nxitjen e Punësimit”;
  • Ligji Nr.8444, dt 21.1.1999, “Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr.7995, dt 20.9.1995 “Për nxitjen e punësimit”;
  • Ligji Nr. 8862, dt. 7.3.2002, “Për disa ndryshime në ligjin nr.7995, datë 20.9.1995 “Për nxitjen e punësimit”, ndryshuar me ligjin nr.8444, datë 21.1.1999”;
  • Ligji Nr. 9570, dt. 3.7.2006, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7995, datë 20.9.1995 “Për nxitjen e punësimit”, të ndryshuar;
  • VKM Nr. 42 dt. 17.1.1998, “Per miratimin e Statutit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit”;
  • VKM Nr. 17, dt. 10.1.2003, “Per disa shtesa dhe ndryshime në statutin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Miratuar me Vendimin Nr. 42, dt 17.1.1998 të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Statutit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit”, i Ndryshuar