REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Nr.______Prot                                                                                Shkodër, më ____/ ____/ 2018

 

    Lënda:          Shpallje vazhdim proçedure

Drejtuar:          –  SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

 

T I R A N Ë

 

  • Sektorit të Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të  Informacionit

 

Në zbatim të nenit 22 te Ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu IV, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët (që kanë grumbulluar më shumë se gjysmën e pikëve nga vlerësimi me shkrim) të kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës  së strukturuar me gojë. Bashkangjitur shpalljet.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.

 

                                                                                                                     DREJTORI  

 

_____________

                                                                                                                 Ardita PERAJ

 

 

 

Konceptoi:V.Rroji

Pranoi: A.Peraj

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

 

 

 

 

 

  • 1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A Bërdicë )pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse ,                                                                                          kategoria e pagës  III-b

 

 

  • 1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A Guri Zi )pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse ,                                                                                          kategoria e pagës  III-b

 

 

Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas rendit alfabetik janë:

 

  1. Esmeralda Simoni
  2. Izmir Aleti

 

 

 

 

 

Kandidatët e kualifikuar  njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë   ambjenteve  të Bashkisë  Shkodër me date.05.11.2018, ora 13 00 .