REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr.______Prot                                                                              Shkodër, më ____/ ____/ 2019

 

    Lënda:              Shpallje fituesi

 

  Drejtuar :      –   Shërbimit Kombëtar të Punësimit

                                                                                  TIRANË

  • Sektorit të Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të  Informacionit

 

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar ; kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues.

Bashkangjitur shpalljet :

 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.

 

 

                                                                                                                     KRYETARI

 

                                                                                                                 Voltana ADEMI

 

 

 

 

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA  SHKODËR

 

 

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013  “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, në përfundim të procedures së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues , për pozicionet si më poshtë:

  • 1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A Rrethina) pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse ,

kategoria e pagës  III-b

Kandidatët e kualifikuar  janë :

 

1.Saida Uraj- 72 pikë

2.Fatlum Mehmeti-71 pikë

 

 

  • 1 (një) specialist, Njësia e administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe Paaftësisë pranë Drejtorisë së Administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe PAK

      kategoria e pagës  III-b

  • Asnjë të kualifikuar

 

  • 1 (një) specialist, Sektori i Protokoll-Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse ,                                      

       kategoria e pagës  III-b

Kandidatët e kualifikuar  janë :

 

1.Irma Sulishti-80 pikë

 

 

 

 

 

 

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al