BASHKIA PUSTEC

 

 

                                                                                       Pustec me 18.02.2019

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

 

Polic Bashkiak , Bashkia Pustec

 

Në mbeshtetje te nenit 139/2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”,  te nenit 5 te ligjit nr. 8224, date 15.05.1997 “Per Organizimin dhe funksionimin e Policise se Bashkise dheKomunes” i ndryshuar, neni 11 teRregullores se brendshme “Tip” te policise se bashkise dhe Komunes, Bashkia Pustec njofton se per pozicionin:

 

  • Polic Bashkiak, Bashkia Pustec

 

Kandidati  fitues është:

 

  1. Vasil Kostofski             86  pikë