REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA KORÇË

 

     Nr. Prot.____                                                                                Korçë më ____/____/2019

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(Specialist i Emergjencave Civile)

Niveli i diplomës “Master Profesional”

Kategoria e pagës III.b

 

 

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

 

 

  • 1 (një) Specialist i Emergjencave Civile, në Sektorin e Emergjencave Civile, në Drejtorinë e Përgjithshme Juridike dhe e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, niveli minimal i Diplomës “Master Profesional”, kategoria III.b.

 

Kandidati  fitues është:

  • Gjergji Raidhi

 

 

 

 

 

KRYETAR

SOTIRAQ FILO