REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA  FUSHË-ARRËZ

Adresa:Fushë-Arrez,Prefektura Shkoder,                                Tel:027123131,email:bashkiafushearrez@hotmail.com

 

Nr.1254 Prot                                                                            Fushë-Arrëz, më 09.05..2018

 

V E N D I M

Nr.01 .datë 08 .05. 2018

“MIRATIMIN E PLANIT VJETOR TË PRANIMEVE NË SHËRBIM CIVIL, PËR VITIN 2018”

 

Në mbështetje të Ligjit Nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 64, germa j, të ligjit 152/2013 date 30.05.2013 “Për Nepunësin Civil” neni 18 dhe 19 të Vendimit të Këshillit, ne VKM, nr.108,dt. 26. 02.2014 pika 11 dhe 13 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, Vendimi Këshillit Bashkiak Nr.5,  Datë 19.12.2017 “Për miratimin e buxhetit dhe numrin maksimal të punonjësve për vitin 2018”, i konfirmuar nga Përfekti i Qarkut Shkodër me shkresën nr 09/1 datë 12.01.2018. Urdhërin ekzekutiv të Kryetarit të Bashkisë me Nr.404, Datë 15.11.2017 “Për miratimin e strukturës organike për vitin 2018”, Raportit vjetor të Sektorit Burimeve Njerëzore “Për planin vjetor të pranimeve në shërbim civil për vitin 2018” sipas listës pasqyruar në raportin për pranimet në shërbimin civil të pozicioneve me kategoritë, klasat dhe grupet përkatëse të administrimit për vitin 2018.

 

   VENDOSA:

Miratimin e planit vjetor të pranimeve në shërbimin civil për 2018 sipas listës së mëposhtme të pozicioneve me kategoritë, klasat dhe grupet përkatëse të administrimit.

 

Nr Pozicioni i punës Vend Vakant Klasa Kategoria
1 Drejtori i Shërbimit Pyjore 1 (Një) II-b Niveli i mesem drejtues
2 Përgjegjës Seksionit Pyjor 1 (Një) III-a/1 Niveli i ulët drejtues
3 Specialist i Seksionit Pyjor 1 (Një) IV-a Kategoria ekzekutive
4 Specialist në Pyje dhe Kullota në Njs.Administrative 9(Nëntë) IV-a Kategoria ekzekutive
5 Specialist Menaxhimi 2 (Dy) IV-a Kategoria ekzekutive
6 Drejtor i Shërbimeve Publike 1(Një) II-b Niveli i mesem drejtues
7 Përgjegjës i Shërbimeve Publike 1(Një) III-a/1 Niveli i ulët drejtues
8 Specialist Shërbimit Veterinar 1(Një) IV-a Kategoria ekzekutive
9 Specialist  Auditi 1(Një) IV-a Kategoria ekzekutive
10 Përgjegjës për Burimet Njerëzore 1(Një) III-a/1 Niveli i ulët drejtues
11 Specialist për Burimet Njerëzore 1(Një) IV-a Kategoria ekzekutive
12 Specialist Arshive dhe Protokolli 1(Një) IV-a Kategoria ekzekutive
13 Specialist për Çështjet Juridike dhe Prokorimet 2(Dy) IV-a Kategoria ekzekutive
14 Specialist Kontabiliteti 1(Një) IV-a Kategoria ekzekutive
15 Specialist Finance 1(Një) IV-a Kategoria ekzekutive
16 Përgjegjës i Çështjeve Sociale 1(Një) III-a/1 Niveli i ulët drejtues
17 Specialist i Çështjeve Sociale 1(Një) IV-a Kategoria ekzekutive
18 Specialist Planifikimt Territorit 1(Një) IV-a Kategoria ekzekutive
19 Specialist për Kontrollin e Zhvillimi të Territorit, Mbrojtjen e Mjedisit dhe Administrimin e Sistemit GIS 1(Një) IV-a Kategoria ekzekutive
20 Specialist për Kontrollin e Zhvillimin për Arsimin, Kulturen, Rininë, Sportet dhe Shëndetsinë 1(Një) IV-a Kategoria ekzekutive
21 Specialist për Emergjencat Civile 1(Një) IV-a Kategoria ekzekutive
    Totali 31(tridhjetë e dy) Kategoterizimi sipas V.K.M nr.142, datë 12.03.2014 i ndryshuar me VKM nr. 262, datë 25.03.2015

 

 

 

 

 

 

Nr Pozicioni i punës Nj.Adm Qafë-Mali Vend vakant Klasa Kategoria
1 Specialist Finance dhe Ndihmës Ekonomike 1(Një) IV-b Kategoria ekzekutive
2 Specialist i Menaxhimit dhe Administrimit të Tërritorit 1(Një) IV-b Kategoria ekzekutive
  Totali 2(Dy) Kategoterizimi sipas V.K.M nr.142, datë 12.03.2014 i ndryshuar me VKM nr. 262, datë 25.03.2015

 

 

 

 

Nr Pozicioni i punës Nj.Adm Blerim Vend vakant Klasa Kategoria
1 Specialist Finance dhe Tatim-Taksash 1(Një) IV-b Kategoria ekzekutive
2 Specialist Ndihmës Ekonomike 1(Një) IV-b Kategoria ekzekutive
  Totali 2(Dy) Kategoterizimi sipas V.K.M nr.142, datë 12.03.2014 i ndryshuar me VKM nr. 262, datë 25.03.2015

 

 

 

Nr Pozicioni i punës Nj.Adm  Fierzë Vend vakant Klasa Kategoria
1 Specialist Finance 1(Një) IV-b Kategoria ekzekutive
2 Specialist Ndihmës Ekonomike 1(Një) IV-b Kategoria ekzekutive
3 Specialist Tatim-Takse 1(Një) IV-b Kategoria ekzekutive
  Totali 3(Tre) Kategoterizimi sipas V.K.M nr.142, datë 12.03.2014 i ndryshuar me VKM nr. 262, datë 25.03.2015

 

 

 

Nr Pozicioni i punes Nj.Adm Iballe Vend vakant Klasa Kategoria
1 Specialist Finance 1(Një) IV-b Kategoria ekzekutive
2 Specialist Ndihmës Ekonomike 1(Një) IV-b Kategoria ekzekutive
3 Specialist Tatim-Takse 1(Një) IV-b Kategoria ekzekutive
4 Specialist Veterinar 1(Një) IV-b Kategoria ekzekutive
  Totali 4(katër) Kategoterizimi sipas V.K.M nr.142, datë 12.03.2014 i ndryshuar me VKM nr. 262, datë 25.03.2015

 

Bazuar në nenin 26, pika 4 të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, procedura e plotësimit të vendeve vakante per kategorinë e ulët dhe të mesëm drejtues do të jetë e hapur dhe për kandidatë të tjerë që plotësojnë kushtet dhe kërkesat për vendin/ vendet e lira. Në ç’do rast plotësimi i vendeve të lira në këtë kategori nuk mund të kalojë 20 për qind të numërit total të vendeve në çdo vit kalendarik.

 

Ngarkohet Sektori Burimeve Njerëzore:

 

1-Për Publikimin e këtij plani, në portalin elektronik të Shërbimit Kombëtar të Punësimit.

2-Për Publikimin në këndin e publikimeve të Bashkisë.

3-Për Publikimin në faqen zyrtare të Bashkisë.

4-Të filloj kryerjen e proçedurave për Rekurtimin në Shërbimin Civil sipas këtij plani.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë!

 

 

 

 

K R Y E T A R I                                                                                                                           Fran TUCI