• 1(Një) Specialist/Inspektorë, në Drejtorinë e Financës dhe të Ardhurave Vendore

1. shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil TATIMETKONKURRIMI