NJOFTIM
Njoftim për listën e fituesve në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar dhe Vendimit të Komitetit të Pranimit për Lëvizje Paralele, AKEP përcjell fituesin për konkursin për pozicionin Përgjegjës i sektorit të shërbimeve ligjore.
KOMITETI I PRANIMIT PËR LEVIZJE PARALELE në përfundim të procedures së
konkurimit të zhvilluar duke vlerësuar dokumentacionin e dorëzuar nga kandidati dhe intervistën
me gojë të zhvilluar shpall fitues të konkursit si më poshtë:
– ZNJ. ELONA GJERGJANI fitues për pozicionin me 85 (tetëdhjetë e pesë) pikë
Njësia Përgjegjëse
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP)