Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA POGRADEC VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA POGRADEC VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

1 (Një) pozicion –Specialist për projektet komunitare dhe integrimin në BE , Kategoria e pagës IV-b.

2 (Dy) Pozicione – Specialist për prokurimet publike dhe monitorimin e kontratave , në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve, Kategoria e pagës IV-a.

1(Një) Pozicion- Specialist për ankimet gjyqësore dhe administrative, në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve , Kategoria e pagës IV-a.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje_per_vende_te_lira_pune_-_Bashkia_Pogradec

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA LEZHE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA LEZHE

NJOFTIM FITUESI PËR PROCEDUREN NGRITJES NE DETYRE DHE PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVLI NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE
Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 31 të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Raportit të Komitetit të
Pranimit dhe Ngritjes në Detyre të datës 29.07.2020, Njësia Përgjegjese e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Lezhë, në përfundim të procedurës së ngritjes ne detyre, dhe pranimit ne sherbimin civil
për pozicionin:

1. Përgjegjes i Sektorit të Kultures , Drejtoria e Turizmit dhe Kultures – Kategoria IIIa/1

njofton se kandidati fitues është:
1. Z. Leonard Lesaj
Kandidatet që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me e-mail për rezultatet e arritura.

NJOFTIM FITUESI
PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)
Lloji i diplomës “Shkenca Juridike/Ekonomike, Niveli Minimal i Diplomes Bachelor”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 05.08.2020, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në
përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionet e shpallura per konkurim:

1. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.

2. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.

3. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.
Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:

1. Admir Zefi
2. Kristiana Ndoj
3. Tonin Zefi
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.

NJOFTIM FITUESI
PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)
“Lloji i diplomës Shkenca Ekonomike, niveli minimal i diplomes “Bachelor”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit përshërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 24.07.2020, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në
përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionet e shpallura per konkurim:
1. Specialist në Sektorin e Sherbimeve dhe Mbikëqyrjes së Sipërmarrjeve të Pastrimit dhe Gjelbërimit, Drejtoria e Sherbimeve Publike, Infrastruktures dhe Mjedisit, Kategoria IV-a.
2. Specialist në Sektorin e Sherbimeve dhe Mbikëqyrjes së Sipërmarrjeve të Pastrimit dhe Gjelbërimit, Drejtoria e Sherbimeve Publike, Infrastruktures dhe Mjedisit, Kategoria IV-a.

Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:
1. Sidrit Çuni
2. Tonin Paloka
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.

NJOFTIM FITUESI
PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)
Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore/Akademi Ushtarake/Rendi/Shkenca Juridike/Shkenca
Ekonomike”

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës
dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 24.07.2020,

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionet e shpallura per
konkurim:
1. Specialist në Drejtorine e Emergjencave Civile, Kategoria IV-a.
2. Specialist në Drejtorine e Emergjencave Civile, Kategoria IV-a.
3. Specialist në Drejtorine e Emergjencave Civile, Kategoria IV-a.

Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:
1. Henrik Marku
2. Brikena Doda
3. Mark Ndreka
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA BERAT VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA BERAT VENDE TE LIRA PUNE

Në pozicionet:
 
1.Drejtor ne Drejtorine e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese
1.Përgjegjës Sektori   të Aktiviteteve dhe Mediave Sociale   në Drejtorinë  e Turizmit  dhe​ Aktiviteteve
Specialist  per Mbledhjen dhe Monitorimin e Borxhit ,  në Drejtorine e  Taksave  dhe Tarifavekategoria  IV-a Shpallja Specialist per Mbledhjen dhe monitorimin e Borxhit
Per me teper klikoni ne linkun bashkengjitur Kerkese_per_publikim_vendi_i_lire_pune_
Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA SHKODER SHPALLJE FITUESI

BASHKIA SHKODER SHPALLJE FITUEI

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër, në përfundim të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues , për pozicionet si më poshtë:

-2 (dy) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , kategoria e pagës III-b

kategoria e pagës III-b

Kandidat fitues është :

 1. Admir Temja    72   pikë
 2. Glivi  Kacerri   71 pikë

 

 

1- (një) specialist, Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesise pranë Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike, (Nj.Administrative Postribë),

kategoria e pagës III-b

Kandidat fitues është :

 1. Adelajda Kallaj  71 pikë

 

-1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures                                                                                             

                                                                                                       kategoria e pagës III-b

Nuk ka asnjë kandidatë të kualifikuar

 

 

-1 (një) specialist, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë, Drejtoria së të Ardhurave kategoria e pagës III-b

 

Kandidat fitues është :

 

 1. Françeka Molla 72 pikë
 2. Senada Rragami         71 pikë

 

-2 (dy) inspektor, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë, Drejtoria së të Ardhurave

kategoria e pagës III-b

 

Kandidat fitues është :

 

 1. Ferdinand Bardeli       73 pikë
 2. Ilir Rroji                     72 pikë
 3. Alban Omi                 71 pikë

 

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANE AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE

BASHKIA TIRANE AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN

 • Përgjegjës i varrezave Tufinë – Kategoria e pagës III-b
 • 1 (një) Varrmihës në Sektorin Tufinë – Klasa e pagës VIII

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim_i_listes_paraprake

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA ELBASAN REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA ELBASAN REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN

 • Specialist kadastre, Drejtoria e Shërbimeve, Pyjore, Bujqësore, Veterinare dhe Mjedisore – Kategoria IVA

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Verifikimi paraprap per pranim ne sherbimin civil Publikim

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA SHIJAK REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA SHIJAK REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN SPECIALIST

Lloji i diplomës “Shkenca Sociale” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shkresa per shkp

Categories
Shpallja e fituesit

AUTORITETI I MEDIAVE AUTOVIZIVE SHPALLJE FITUESI

AUTORITETI I MEDIAVE AUTOVIZIVE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

PERGJEGJES I SEKTORIT TE MARREDHENIEVE ME JASHTE

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR AMA

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare VEND I LIRE PUNE

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare VEND I LIRE PUNE

PER POZICIONIN

– Specialist i Çështjeve Ligjore për Komunikimet Elektronike dhe Postare, në Drejtorinë Juridike dhe Integrimit.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Per_publikim-Vend_i_lire_Pune_Specialist_i_Ceshtjeve_Ligjore_per_Komunikimet_Elektronike_dhe_Postare (1)

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA KOLONJE vend i i lire pune

BASHKIA KOLONJE vend i i lire pune

Per pozicionet

Polic në Policinë e Bashkisë Kolonjë     1 (një ) Inspektor dhe 9(nëntë) policë

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Policia Bashkiake