Afati i dorëzimit të dokumenteve, vendi data dhe ora ku do të zhvillohet konkurrimi me procedurën e “Ngritjes në Detyrë” dhe mënyra e vlerësimit të kandidatëve, mbeten ato të shpallura në portalin e Shërbimit Kombë... më shumë

kodi 44_rezultatet e everifikimit paraprak per pranim ne sherbimin civil Kodi 53_ Lista e verifikuar per levizje paralele kodi_35 rezultatet e verifikimit per pranim ne sherbimin civil kodi_39 rezultatet e verifikimit per ngritje ne detyre kodi_42 rezulta... më shumë