Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

 • Specialist i Turizmit në Sektorin e Turizmit, Trashëgimisë Historike dhe Arkeologjike, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

1. Sara Porja

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në mjediset e Bashkisë Mat në datën 10.03.2020 ora 10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë në datën 13.03.2020 ora 10.00.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

 • Specialist i Sportit në Sektorin e Arsimit, Sportit dhe Kulturës pranë Drejtorisë së Shërbimeve Bashkiake, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

1. Malvina Tosku

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në mjediset e Bashkisë Mat në datën 10.03.2020 ora 10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë në datën 13.03.2020 ora 10.00.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

Specialist i Protokollit dhe Arkivit në Sektorin e Protokollit dhe Arkivit, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

1. Arjola Mamica

2. Anjeza Marqeshi

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në mjediset e Bashkisë Mat në datën 10.03.2020 ora 10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë në datën 13.03.2020 ora 10.00.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

 1. img-220102642
Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

 1. img-220102534
Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA DIBËR – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE PUNONJËS NË POLICINË E BASHKISË SË DIBRËS

 Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të  Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.313, datë 1.7.2002,“Për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës”, (i ndryshuar), Bashkia Dibër  shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira :

 • Shef i Sektorit të Policisë Bashkiake (1 pozicion )
 • Polic në Policinë Bashkiake (1 pozicion)

 

Kandidatët për polic duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

– Të jetë shtetas shqiptar;

– Të kenë të kryer arsimin e mesëm;

– Të jetë i moshës nga 19-27 vjeç;

– Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht e mendërisht për të vepruar;

– Të ketë cilësi të larta morale e qytetare;

 

Kandidatët për Shef i Sektori  duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

– Të jetë shtetas shqiptar;

– Të kenë të kryer arsimin e lartë.

– Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht dhe mendërisht për të vepruar;

– Të ketë cilësi të larta morale e qytetare;

– Preferohet të ketë punuar në policinë e shtetit

 

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a- Kërkesë për aplikim (me shkrim dore);

b- Curriculum Vitae

c- Fotokopje e Kartës së Identitetit;

d- Çertifikatë e përbërjes familjare;

e- Librezë ushtarake ose vërtetim nga dega e mobilizimit ushtarak (nese ka)

f- Fotokopje e diplomës së shkollës dhe lista e notave e noterizuar;

g- Çertifikata kualifikimi të ndryshme (në rast se ka);

h- Fotokopje e librezës së punës.

i- Motivacioni i largimit nga puna e fundit (nëse është i punësuar ose ka qenë i punësuar);

j- Raport mjeko-ligjor

k- Vërtetim i gjendjes Gjyqësore;

l- Vërtetim nga prokuroria (që nuk është aktualisht në proces hetimi)

m-Vërtetim nga Gjykata ( që nuk është aktualisht në proces gjyqësor)

n- 2 Fotografi

Dokumentat duhet të dorëzohen pranë Drejtorise së Shërbimeve Mbështetëse,Bashkia Dibër brenda datës 26.02.2020.

 

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË DOKUMENTACIONIT

Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Dibër  do të shpallë në portalin

“Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Bashkisë Dibër, në stendat e informimit të publikut dhe në stendat pranë Policisë Bashkiake, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet testimi. Kandidatët e skualifikuar kanë të drejtë të ankimohen pranë Njësisë së Burimeve Njerëzore të Bashkisë Dibër.

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET

TESTIMI

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë mbi ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”

b- Njohuritë mbi ligjin nr.8224, datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së

Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar)

c- Njohuritë mbi Rregulloren së Brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës.

d- Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë.

 

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Kandidatët në testimin me shkrim dhe intervistën me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me punën;

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Totali i pikëve për vlerësimi e kandidatëve është 100 pikë i detajuar si më poshtë:

Vlerësimi maksimal për dokumentacionin është 25 pikë

Vlerësimi maksimal për testimin me shkrim është 45 pikë

Vlerësimi maksimal për intervistën me gojë është 30 pikë

Kandidatët që marrin 60 %  të pikëve të testimit me shkrim, kanë të drejtë të vazhdojnë

fazën e intervistës me gojë.

 

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, (testimit me shkrim dhe intervistës me gojë) Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë  Dibër do të shpallë fituesit në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” në faqen e internetit të Bashkisë Dibër  në stendat e informimit të publikut dhe në stendat pranë Policisë Bashkiake. Kandidatët jo fitues kanë të drejtë të ankimohen pranë Njësisë së Burimeve Njerëzore.

 

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë,në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të procesit të ankimimit për pozicionin/pozicionet:

 • 504-Specialist për Urbanistikën -Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës, Njesia Administrative Zall-Herr, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

-Njofton përfundimin e procedurës pa fitues!

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 • 504-Specialist -Sektori i zhvillimit te Projekteve, Drejtoria e Projekteve Strategjike, Drejtoria e Pergjithshme te Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tirane, – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Olsi Bulku74 pikë
2. Ermelinda Thanasi73 pikë
3. Ronilda Dedvukaj67 pikë
4. Dorian Mjekaj60 pikë

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 • 511-Specialist – Drejtoria e Zones se Lire Ekonomike dhe Investimeve te Huaja Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Aferdita Pitikoja      2. Alban Asllani
3. Aldi Ruli                   4. Antonela Qendro
5. Arjanita Maja          6. Blerina Ballesha
7. Bora Skënderi         8. Dritan Thomaraj
9. Eduard Hoxha        10. Entela Shehaj
11. Eva Marku             12. Evald Shehu
13. Fatma Hila            14. Fellenxa Uku
15. Florian Kazazi       16. Hajdër Koxha
17. Inelda Gjoka          18. Ira Bufi (nano)
19. Malvina Celami     20. Malvina Dishi
21. Marsid Miolli        22. Qazim Fucija
23. Romario Zoga       24. Rozeta Buna
25. Uarda Celami        26. Valbona Dimni
27. Zeqir Vodha

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28/02/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 02/03/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 • 510- Drejtor – Drejtoria e Zones se Lire Ekonomike dhe Investimeve te Huaja, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Manjola Shllaku

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24/02/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit nga jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 510- Drejtor – Drejtoria e Zones se Lire Ekonomike dhe Investimeve te Huaja, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Adrian Prenga
2. Esmeralda Byberi
3. Lindita Caci backa
4. Sokol Krasniqi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24/02/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane

 

 

Categories
VLP Institucionet e pavarura

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22 dhe nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar,

Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 • Specialist Jurist, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-b

-Nuk ka kandidatura të paraqitura.

 

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se, duke filluar nga data 05.03.2020 do të njoftohen nëpërmjet portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe faqes zyrtare të KPP-së, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, në lidhje me datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurimi.

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA LEZHË – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL KATEGORIA EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, kategoria ekzekutive për grupin e pozicioneve:

 • 1. Specialist i Kontrollit Ushqimor në Sektorin e Mbrojtjes së Konsumatorit, Kontrollit Veterinar dhe Ushqimor, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 1.Shpallje Kontrolli ushqimor

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA MALIQ – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NE KATEGORINE EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ”ose te barazvlefshem

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive” i ndryshuar, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

 • 2 Pozicione :
 • -“Ekonomist i Taksave ”, ne Njesine Administrative Libonik – kategoria IV-a.
 • -“Ekonomist i Taksave ”, ne Njesine Administrative Moglice – kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Ekonomist i Taksave

 

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 2 – Pozicione  “Inspektor Arketim Maliq”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Inspektor Taksash Arketim Maliq

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 4 – Pozicione “Specialist Inspektor Tatimor Bashki”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Specialist Inspektor Tatimor Bashki

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 6 – Pozicione:
 • “Specialist Inspektor Tatimor Pojan ”,  ne Bashkine Maliq- kategoria IV-b
 • “Specialist Inspektor Tatimor Vreshtas ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-b
 • “Specialist Inspektor Tatimor Pirg ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-b
 • “Specialist Inspektor Tatimor Pirg ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-b
 • “Specialist Inspektor Tatimor Pirg ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-b
 • “Specialist Inspektor Tatimor Gore”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Specialist ins.T Njesite

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Administrator Shoqeror ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Administrator Shoqeror

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Agronom Kadaster, Njesia Administrative Vreshtas ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Agronom Kadaster NjA Vreshtas

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Agronom Kadaster, Mbrojtja e Bimeve ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Agronom Kadaster, Mbrojtja e Bimeve

 

 • 1 (pozicion)-  Drejtor ne Drejtorine e te Ardhurave  –  kategoria e pages II-b
 • 1 (pozicion)-  Drejtor ne Drejtorine e Drejtorine e Teknologjise dhe Informacionit  –  kategoria e pages II-b
 • 1 (pozicion)-  Drejtor ne Drejtorine Mekanike –  kategoria e pages II-b
 • 1 (pozicion)-  Drejtor ne Drejtorine e Rrugeve  –  kategoria e pages II-b
 • 1 (pozicion)-  Drejtor ne Drejtorine e Sherbimit Publik   –  kategoria e pages II-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni Drejtoret

 

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1 Pozicion  “Inxhinier per Ndertesa e Pune Publike ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Inxhinier per Ndertesa e Pune Publike

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • “Koordinator Integrimi ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Kordinator Integrimi

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • “Logopedist ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Logopedist

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1 Pozicion  “Nepunes Finance Buxheti”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Nepunes Finance Buxheti

 

 

 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes ne Sektorin  e Finances Kontabilitet Buxhet  –  kategoria e pages III-a/1;
 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes ne Sektorin  e Kontrollit te Biznesit   –  kategoria e pages III-b;
 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes ne Sektorin  e Njesive Administrative  –  kategoria e pages III-b;
 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes ne Sektorin  e Prokurimeve Publike  –  kategoria e pages III-a/1;
 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes ne Sektorin  e Planifikimit e Territorit   –  kategoria e pages III-b;
 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes ne Sektorin  e Strehimit  –  kategoria e pages III-b;
 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes Zyre IT dhe Promovimit  –  kategoria e pages III-b;
 • 1 (pozicion)-  Pergjegjes ne Sektorin e Bujqesise  –  kategoria e pages III-b;

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni Pergjegjesat

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem 

 • 1.“Psikolog ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Psikolog

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Punonjes per Mbrojtjen e Femijeve PMF ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Punonjes per mbrojtjen e Femijeve

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Punonjes Social ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Punonjes Social

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 2  (dy) Pozicione  “Specialist Auditi”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Specialist Auditi

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor” ose te barazvlefshem

 • 1 – Pozicion  “Specialist Ekonomist Vleresim Prona”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Specialist Ekonomist Vleresim Prona

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Specialist per Emergjencat Civile”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Specialist Emergjenca civile

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Specialist i Marredhenieve me publikun ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Specialist i Marredhenive me publikun

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Specialist Koordinim Donatore ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Specialist Koordinim Donatore

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Specialist Programues Baze te dhenash ”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Pozicioni- Specialist Programues Baze te dhenash

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” ose te barazvlefshem

 • 1-“Specialist Ushqimi dhe Higjene”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicioni- Specialist Ushqimi dhe Higjene