Më poshtë gjeni shpalljen dhe udhëzimet për të aplikuar në pozicionin Specialist Sektori i Zhvillimit të Regjistrit dhe Mirëmbajtjes së Bazës së të Dhënave në Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit: