KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25, Kreut V, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ Vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

 

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka  vende të lira pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-

SPECIALIST NË SEKTORIN E AUDITIT TË BRENDSHËM  NË DREJTORINË E KONTROLLIT FINANCIAR DHE AUDITIT TË BRENDSHËM

SPECIALIST NË SEKTORIN E B UXHETIT DHE FINANCËS

SHEF NË SEKTORIN PËR VOTIMIN E EMIGRANTËVE NË DREJTORINË E ADMINISTRIMIT TË TË DHËNAVE DHE SISTEMEVE IT

SHEF NË SEKTORIN E KOORDINIMIT DHE MBIKËQYRJES NË DREJTORINË E KOMISIONEVE DHE MATERIALEVE ZGJEDHORE

SHEF NË SEKTORIN E PROGRAMEVE TË EDUKIMIT TË ZGJEDHËSVE NË DREJTORINË E KOMUNIKIMIT

SPECIALIST NË SEKTORIN E VERIFIKIMIT TË DOKUMETAVE DHE KËSHILLIMIT LIGJOR MBI ANKESA ADMINISTRATIVE E GJYQËSORE  NË DJDZ

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR dbnj_211013_ Shpallje e vendit te lire te punes

dbnj_211013_Njoftim per vendin e lire te punes Specialist ne Drejtorine e Buxhetit dhe Finances

dbnj_211014_njoftim per vendin e lire te punes shef i Sektori i Votimit te Emigranteve

dbnj_211014_njoftim per vendin e lire te punes shef i Sektori i Koordinimit dhe Mbikëqyrjes

dbnj_211014_njoftim per vendin e lire te punes shef i Sektori i Programit te Edukimit te Zgjedhesvee

dbnj_211014_njoftim per vendin e lire te punes

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË