AVOKATI I POPULLIT REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

AVOKATI I POPULLIT

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” TE MEKANIZMI PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, TRAJTIMIT OSE DËNIMIT TË EGËR, ÇNJERËZOR OSE POSHTËRUES

Në zbatim të nenit 32 të ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut VIII dhe IX të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.118, datë 5.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së, i ndryshuar, në përfundim të afatit kohor për dorëzimin e dokumentave personale, të kandidatëve për konkurim, janë paraqitur dhe kualifikuar për të vazhduar fazat e mëtejshme të konkurimit me procedurën e “Ngritjes në Detyrë” kandidatet :

1.Znj. Nertila ISMAJLGECI

2.Znj.Mirela RRUMBULLAKU

Konkurimi do të zhvillohet në datën 17.08.202, ora 11:00 në ambientet e Institucionit të Avokatit të Popullit.

Adresa: Bulevardi “Zhan’Dark” , nr.2 Tiranë

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË