AUTORITETI I KONKURRENCËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Khillit të Ministrave, të ndryshuar me të fundit nr. 746, date 19.12. 2018 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin ne kategorinë ekzekutive” Autoriteti i Konkurrences shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit  në shërbimin civil për pozicionin:

  • Inspektor në “Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
  • Kategoria e pagës III-a

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil ) aplikohet në të njëjtën kohë!

Afati për dorëzimin e dokumentave: 12 gusht 2020

*Afati i aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacionit është i njëjtë për të dyja procedurat

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallj per ekonomist te tregjet e sherbimit 27 korik 2020

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË