BASHKIA KONISPOL – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin civil”i ndryshuar si dhe  të Kreut II, IV, dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Njesia e Menaxhimit dhe Burimeve Njerezore shpall proceduren e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil per kategorine ekzekutive për  pozicionin:

  • 1 (nje) Specialist Art,Kulture ,Sport dhe Rini Bashkia Konispol-kategoria e pages IV-a;

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : SHPALLJE SPECIALIST ART KULTURE SPORT DHE RINI )

  • 1 (nje) Specialist Jurist Bashkia Konispol-kategoria e pages IV-a;

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : SHPALLJE SPECIALIST JURIST )

 

  • 1 (nje) Specialist i Financës dhe Buxhetit, Bashkia Konispol –  kategoria e pages IV-a;

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje Specialist Finance,Bashkia Konispol, )

 

  • 1 (nje) Specialist i Tatim taksave, Bashkia Konispol ,Njesia Administative Xarrë – kategoria e pages IV-a;

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :SHPALLJE PER POZICIONIN SPECIALIST TATIM-TAKSA )

Afati për dorëzimin e dokumentave për

LËVIZJE PARALELE:

04.11.2019
Afati për dorëzimin e dokumentave për

PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL:

11.11.2019
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË