Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA KONISPOL – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin civil”i ndryshuar si dhe  të Kreut II, IV, dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Njesia e Menaxhimit dhe Burimeve Njerezore shpall proceduren e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil per kategorine ekzekutive për  pozicionin:

 • 1 (nje) Specialist Art,Kulture ,Sport dhe Rini Bashkia Konispol-kategoria e pages IV-a;

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : SHPALLJE SPECIALIST ART KULTURE SPORT DHE RINI )

 • 1 (nje) Specialist Jurist Bashkia Konispol-kategoria e pages IV-a;

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : SHPALLJE SPECIALIST JURIST )

 

 • 1 (nje) Specialist i Financës dhe Buxhetit, Bashkia Konispol –  kategoria e pages IV-a;

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje Specialist Finance,Bashkia Konispol, )

 

 • 1 (nje) Specialist i Tatim taksave, Bashkia Konispol ,Njesia Administative Xarrë – kategoria e pages IV-a;

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :SHPALLJE PER POZICIONIN SPECIALIST TATIM-TAKSA )

Afati për dorëzimin e dokumentave për

LËVIZJE PARALELE:

04.11.2019
Afati për dorëzimin e dokumentave për

PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL:

11.11.2019
Categories
Shpallja e fituesit

KUVENDI – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,i ndryshuar,  Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut VII, pikave 8 dhe 9, po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin  me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “specialist informatike” në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit.

Për konkursin e shpallur për pozicionin

 • “specialist informatike” në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 02.10.2019 është:
 1. Dritan KALOSHI.

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur nga kandidati, konstaton se kandidati plotëson kushtet dhe kërkesat e veçanta për procedurën e lëvizjes paralele.

Konkurimi do të zhvillohet në datën 23.10.2019, ora 10:00 në mjediset e Kuvendit.

 

Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Vlorë – SHPALLJE FITUESI

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”:

 • “Specialist Inxhinier Mjedisi” në Drejtorine e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

 

 

 

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

 1. Amarda Kasa

 

Procedurat e konkurrimit do të zhvillohet në datën 24.10.2019 ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

 

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

DREJTORIA RAJONALE E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.4 TIRANË – VENDE TE LIRA PUNE

Njoftim për shpalljen e konkursit për  vendet e lira te punes Instruktor me kohe te pjesshme.
nr. 15/2017 për arsimin dhe formimin profesional në republikën e shqipërisë (i ndryshuar), Udhëzimit të Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 6, datë. 24.02.2015 “Për kriteret e përgjithshme dhe procedurat për marrjen në punë, të personelit të mësimdhënies teorike dhe praktike në institucionet publike të arsimit dhe formimit profesional”, “,i ndryshuar me Udhezimin Nr.10,date 16.03.2016 .

DRFPP-4 shpall konkurimin për vendin e lire, instruktor me kohe te pjesshme per kurset:

 1. Graphic Design

Kriteret e pergjithshme  që duhet të plotësojnë kandidatët jane:

 1. Të ketë një diplomë nga një institucion i arsimit të mesëm, qe lidhet me profesionin dhe zhvillimin e kurrikules (kopje e diplomes dhe e listes se notave e noterizuar)
 2. Te mos kete masa administrative dhe penale ne fuqi.

Te kete minimalisht 2 vite experience pune.

Dokumentet që duhet të dorëzohen:

 1. Kërkesë për aplikim.
 2. CV (jetëshkrimi dhe dokumenta mbeshtetese- sipas modelit ne shtojcen nr 3/1 te Udhezimit nr.6, dt.24.2.2015)
 3. Fotokopje e kartës së identitetit, dhe e librezës së punës (te dhenat  sipas modelit te shtojces 3/2 te Udhezimit)
 4. Diplome dhe liste notash, fotokopje e noterizuar.
 5. Certifikata kualifikuese, fotokopje ose te noterizuara.
 6. Raporti mjeko-ligjor ( vertetim te gjendjes shendetsore)
 7. Deklarata e aplikuesit se ndaj tij nuk jane marre masa disiplinore ne punesimet e meparshme.
 8. Deshmine e penalitetit te leshuar jo me heret se tre muaj para dates se aplikimit.

Dokumentet e kërkuara do të dorëzohen pranë Zyrave te Punes Tirane, ose prane Zyres se Burimeve Njerezore te DRFPP-4 me adrese Rr. Bulevardi “Bajram Curri” pranë gjimnazit “Besnik Sykja” Tiranë brenda dates 28.10.2019

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve do të bëhet sipas Udhëzimit nr. 6, dt. 24.02.2015.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA ELBASAN – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave,

Bashkia Elbasan,shpall proçedurën e lëvizjes paralele  dhe ngritjen  ne detyrë  dhe aplikimin   nga jashtë shërbimit  civil.

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore në Bashkinë Elbasan, në përfundim  të verifikimit  përfundimtar  të kandidatëve , për përmbushjen  e  kushteve  të lëvizjes  paralele  dhe kërkesave të veçanta  të shpallura  në shpalljen për konkurim  njofton  se

Drejtor, Drejtoria Detyrave  të Projektim Standartizimit dhe Azhornimit të Tokave – kategoria  e  pagës II-b

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dyte te konkurimit  për  proçedurën e lëvizjes paralele është:

 1. Raimond Hazballa

Intervista e strukturuar  me  gojë do të  zhvillohet  në datë  16.10.2019 ora 11:00 në ambjentet e Bashkisë Elbasan.

 

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, pika 2 e Vendimit nr 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, levizjen paralele, përiudhen e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar.  Në përfundim të fazës së vlerësimit të verifikimin paraprak të aplikanteve për pozicionin:

 • 2(dy) Specialistë në Sektorin e Arsimit, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësisë

 Kualifikohen për fazën e dytë të konkurimit për pranimin në shërbimin civil:

 • Melita Vjerdha
 • Ndoc Ndoci

 

Provimi me shkrim zhvillohet me datë 01.11.2019, ora 10.00, në Sallen e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.

Intervista e strukturuar me goje zhvillohet me datë 01.11.2019, ora 13.00, në Sallen e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.

 

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA KUKES – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, VIII të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar me Vendimin nr. 388, datë 6.05.2015 të Këshillit të Ministrave:

Njesia e Burimeve Njerezore pas verifikimit paraprak te kandidatëve, per përmbushjen e kushteve per pranimin nga jashte dhe kritereve te veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se per pozicionin:

 1. SEKRETAR I PERGJITHSHEM

Kategoria e pages I-b

Kandidatet e kualifikuar per te vijuar me fazat e tjera te procesit jane:

 1. AGRON HOXHA

Testimi me shkrim dhe intervista e instrukturuar me goje do te zhvillohen me date 01.11.2019, ora 10:00 ne ambjentet e Bashkise Kukes.

 

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA RROGOZHINË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Rrogozhinë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

 

1-Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse

 • Kategoria e pages II-b. 

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Drejtor Sherbimeve Mbeshtetese )

 

2- Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore

 • Kategoria e pages III-a/1

(Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Pergjegjes i Sektorit te Burimeve Njerezore )

 

3- Përgjegjës I Sektorit Kasastral dhe Pronave

 • Kategoria e pagës III-a/1.

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :Pergjegjes i Sektorit te Kadastral dhe Pronave )

 

4- Përgjegjës i Sektorit te Bujqësisë

 • Kategoria e pagës III-a /1.

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :Pergjegjes i Sektorit te Bujqesise )

 

Afati për dorëzimin e dokumetave për – LËVIZJE PARALELE : 28.10.2019

Afati për dorëzimin e dokumentave për – NGRITJE NË DETYRË: 04.11.2019

 

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA MAT – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Juridike në Bashkinë Mat shpall procedurat e lëvizjes paralele, dhe pranim nga jashtë në shërbimin civil për pozicionin:

 • Specialist i Urbanistikës pranë Sektorit të të Urbanistikës, Planifikimit dhe Menaxhimit të Territorit, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a

Afati për dorëzimin e dokumenteve për :

LËVIZJE PARALELE: 24 tetor 2019

PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL: 28 tetor 2019

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje specialist urbanistike

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA KORÇË – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve njofton se për pozicionin:

· 1 (një) Specialist për Kontabilitetin, në Sektorin e Kontabilitetit, në Drejtorinë e Financës, kategoria III.b.

Kandidati fitues është:

– Kristina Kamenica