BASHKIA KUKES – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

–           kandidatet e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes ne detyre dhe pranimit nga jashte ne sherbimin civil, per pozicionet:

  • Drejtor i Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore, Kategoria e pages II-b.
  • Drejtor i Drejtorise se Auditit te Brendshem, Kategoria e pages II-b
  • Shef  i Sektorit te Shpenzimeve, Kategoria e pages III-a/1                              

 

jane kandidatet :

Nr Emri Mbiemri
1 SELMAN SPAHIU
2 SHPETIM DOGJANI

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 25.10.2019 ora 11.00 në ambientet e Bashkise Kukes.

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË