BASHKIA VAU DEJES – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejes në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II, pika 11 e Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

  • 1 (një) Përgjegjes në Sektorin e Planifikimit Urban dhe Manaxhimit të Territorit.

 Mbyllet procedura pa konkurent dhe pa fitues.

 

  • 2 (dy) Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore

 Mbyllet procedura pa konkurent dhe pa fitues.

 

  • 1 (një) Përgjegjes në Sektorin e Rregjistrimit dhe Kontabilizimit të të Ardhurave, Drejtoria Ekonomike.

 Mbyllet procedura pa konkurent dhe pa fitues.

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË