Bashkia Kukës – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar), si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njesia e Burimeve Njerezore te Bashkise Kukes, pas verifikimit paraprak te kandidatëve, per përmbushjen e kushteve per levizjen paralele dhe kritereve te veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se per pozicionin:

Specialist i Auditit te Brendshem,

Kategoria e Pages III-b

Kandidatet e kualifikuar per te vijuar me fazat e tjera te procesit eshte:

  1. Mirvete DOGJANI

Intervista e strukturuar me goje do te zhvillohet me date 10.10.2019, ora 10:00  ne ambjentet e Bashkise Kukes.

kandidat pas verifikimit paraprak per levizjen paralele – Specialit i Auditit te Brendshem

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË