Bashkia Kurbin – Lista e kandidateve në përfundim të verifikimit paraprak

Lënda: Lista e kandidateve në përfundim të verifikimit paraprak, të cilët do vazhdojnë  konkurrimin  me procedure të “Pranim në Shërbimin Civil”, për konkursin e shpallur me datë 18.04.2019, për pozicionin : “Inxhinier Mjedisi” Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Teritorit

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, Kreu IV, neni 22 “Pranimi në Shërbimin  Civil”; Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Kreu II, plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe ato ato të veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për vendin e lirë: “Inxhinier Mjedisi” Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Teritorit

      Nr.           Emër Atësi, Mbiemër                                             Diplomimi

1.              Kristina Benardin Gjoka                                     Master Profesional

Lënda: Lista e kandidatëve në përfundim te verifikimit paraprak, të cilët do të  vazhdojnë konkurrimin  me procedurë të Ngritjes në Detyrë, për konkursin e shpallur me datë16.04.2019, për pozicionin

“Përgjegjes  Sektori” Sektori i Planifikimit të Teritorit tek Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit te Teritorit”

            Në zbatim të ligjit nr.152/2013, “Për Nëpunësin Civil” (I azhornuar) dhe VKM Nr. 242, datë  18.03.2015 ”Për plotësimin e vendeve te lira ne kategorinë e ulët dhe te mesme drejtuese” , Kreu II  pika 2 dhe Kreu III, pika 2, plotesojne kriteret e pergjithshme dhe ato ato te vecanta, te percaktuara ne shpalljen per konkurim, per vendin e lire

Ø  “Përgjegjes  Sektori” Sektori i Planifikimit të Teritorit tek Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit te Teritorit”

     Nr.            Emer Atesi, Mbiemer                                    Diplomimi

  1. Sabrina Edmond Mara                      Master Profesional, Inxhinieri Ndërtimi
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË