Avokati i Popullit – Ekspert i monitorimit të kufijve

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AVOKATI I POPULLIT Sekretari i Përgjithshëm
Adresa: Bulevardi: “Zhan D’Ark” Nr.2 Tel/Fax:+355 4 2380 300/315 Tiranë, Shqipëri E-mail: ap@avokatipopullit.gov.al www.avokatipopullit.gov.al
Tiranë, 08/05/2019
NJOFTIM
PËR RISHPALLJEN E REKRUTIMIT TË NJË (1) EKSPERTI NË FUSHËN E MONITORIMIT TË KUFIJVE DHE MBROJTJES SË REFUGJATËVE
Në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së rishikuar, të nënshkruar me Zyrën e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR), në kuadër të projektit “Refugjatët dhe Azilkërkuesit në vendet e Evropës Jug-lindore”, institucioni i Avokatit të Popullit kërkon të rekrutojë nje ekspert në fushën e monitorimit të kufijve dhe mbrojtjes së refugjatëve, për periudhën kohore Maj – Dhjetor 2019.
Objektivat dhe aktiviteti
Objektivat e projektit kane të bëjnë me:
a. promovimin dhe monitorimin e aksesit në territor dhe në procedurat e azilit për azilkërkuesit dhe refugjatët e identifikuar në kufijtë shqiptarë,
b. rritjen e kapaciteteve të autoriteteve përgjegjëse lidhur me azilin dhe të drejtat e njeriut.
c. mbështetje të promovimit të informacionit për refugjatët dhe azilkërkuesit
Këto objektiva do të arrihen përmes aktiviteteve të mëposhtme:
a. monitorimi sistematik i kufijve
b. prezenca gjatë procedurave të përzgjedhjes me personat në fjalë
c. analizë dhe rekomandime në lidhje me procedurat e mësipërme dhe monitorimin e kufirit
d. raportim i të dhënave në Zyrën Qendrore dhe UNHCR
e. kontribut në hartimin e fletëpalosjeve për refugjatët dhe azilkërkuesit
f. bashkëpunim me aktoret dhe pjesëmarrje në aktivitete/evente të përbashkëta
Kërkesat e veçanta për perzgjedhjen e kandidatëve
Kandidatët që duan të aplikojnë për këtë pozicion, duhet të plotësojnë kriteret dhe procedurat e mëposhtme:
 Të ketë mbaruar arsimin e lartë;  Të ketë të paktën 3 (tre) vjet përvojë profesionale në fushën e të drejtave të njeriut dhe fusha të përafërta. Njohja e legjislacionit shqiptar dhe/ ose akteve ndërkombëtare në fushën e azilit, do të konsiderohet përparësi;  Të ketë njohje të thellë të gjuhës angleze, në të folur dhe në të shkruar; njohja e një gjuhe të dytë është e preferueshme  Të ketë aftësi organizative dhe administrative si dhe veçanërisht aftësi komunikimi;  Të ketë standarde të larta të integritetit dhe përvojës në trajtimin e informacionit konfidencial  Të zotërojë automjet dhe patentë dhe të jetë i/e gatshme për të udhëtuar;  Të përmbushë afatet, të jetë i/e gatshëm për të punuar fort, edhe gjatë ditëve të pushimit javor, si dhe i/e orientuar drejt arritjes së rezultateve;  Të ketë fleksibilitet, aftësi të forta adaptimi dhe aftësi për punë në ekip  Të ketë njohuri të mira kompjuterike në programet Microsoft Word, Excel, si dhe njohuri të sistemeve të Teknologjisë së Informacionit (IT).
Përshkrimi i punës
Detyrat e ekspertit në fushën e monitorimit të kufijve dhe mbrojtjes së refugjateve do të jenë:
 Monitorimi i procedurave të përzgjedhjes.  Kryerja e intervistave të thelluara me individet.  Plotësimi i të dhënave të mbrojtjes sipas instrumentit standard të UNHCR-së (Kobo tool box) si dhe raportimi i dëbimeve dhe incidenteve që lidhen me kalimin e paligjshëm të kufirit, si edhe dokumentimi i incidenteve.  Kryerja në bashkëpunim me stafin e UNHCR-së me seli në Korçë, të 3 (tre) vizitave monitoruese në javë në objektet e shqyrtimit të përzgjedhjes.  Ofrimi i analizave mbi funksionimin e procedurave të përzgjedhjes si dhe rekomandimet se si të përmirësohet zbatimi i tij.  Pjesëmarrja në tryezat e koordinimit kombëtar dhe seminareve rajonale të organizuara nga UNHCR për të përmirësuar procedurat e përzgjedhjes.  Të kontribuojë në ndarjen e informacionit, bashkërendimin e punës me aktorë të tjerë, të marrë pjesë në aktivitete dhe evente të lidhura me punën  Të jetë i/e gatshëm të punojë nën stres, të jetë i/e gatshëm të punojë me fleksibilitet  Të mbajë marrëdhënie efikase dhe korrekte bashkëpunimi me Policinë e Kufirit dhe Migracionit, dhe aktorëve të tjerë të përfshirë.
 Të ruajë me rigorozitet konfidencialitetin në të gjithë aspektet e lidhura me veprimtarinë e punës.  Të kryejë në kohë të shpejtë, pa vonesa dhe me efikasitet çdo detyrë tjetër që do ti caktohet nga institucioni i Avokatit te Popullit.
Periudha dhe vendndodhja
Afati i rekrutimit do të përfshijë periudhën Maj – Dhjetor 2019.
Duke qene se është e domosdoshme kryerja e lëvizjeve të shpeshta në piken kufitare të Kapshticës, ku do të ushtroje funksionet përkatëse të përshkruara me lart, është e nevojshme pasja e patentës dhe e një mjeti në dispozicion. Për këto arsye, është i preferueshëm vendbanimi i personave në Korçë.
Procedurat e Përgjithshme të Aplikimit:
Aplikimi duhet të përmbajë:
 Letër motivimi;  Curriculum Vitae (CV);  Kopje të diplomës;  Kopje të librezës së punës;  Dëshmi të gjuhës së huaj (nëse ka);  Vërtetim të gjendjes gjyqësore
Aplikimet duhet të dërgohen në rruge elektronike në adresën: msanxhaku@avokatipopullit.gov.al, ose në zarf të mbyllur duke specifikuar pozicionin në adresën:
Institucioni i Avokatit të Popullit Blv. “Zhan D’Ark”, nr.2, Tiranë, Shqipëri Në vëmendje të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve
Afati Aplikimet pranohen deri në datë 18.05.2019, ora 16: 30. Do të shqyrtohen vetëm ato aplikime që mbërrijnë brenda këtij afati. Pas vlerësimit të dokumenteve vetëm kandidatët e suksesshëm do të ftohen për intervistë.

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË